Έκδοση Εγκυκλίου για την εφαρμογή των Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών

05/10/2012  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Έκδοση Εγκυκλίου για την εφαρμογή των Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων έργων εξέδωσε την Εγκύκλιο 26 (ΔΙΠΑΔ/οικ/356/4.10.2012), η οποία περιλαμβάνει διάφορες επεξηγήσεις, διευκρινίσεις και οδηγίες εφαρμογής της Υ.Α. ΔΙΠΑΔ/οικ/273/17.7.2012 (ΦΕΚ Β 2221) «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα» (βλ. https://www.roikos.gr/ya_egkrisi_texnikwn_ergwn/), η οποία έχει υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Τεχνικά Έργα που δημοπρατούνται μετά τις 30.09.2012.

Όπως, πολλάκις, έχει αναφερθεί και ουδείς θα διαφωνήσει, η θέσπιση και υποχρεωτική εφαρμογή σύγχρονων εθνικών τεχνικών προδιαγραφών συνιστά έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες διασφάλισης της αρτιότητας και της ποιότητας των κατασκευαζόμενων έργων, ο οποίος -ταυτοχρόνως- συμβάλει στη διαφύλαξη των αρχών της διαφάνειας, του υγιούς ανταγωνισμού και της ίσης μεταχείρισης για το σύστημα παραγωγής των δημοσίων έργων. Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε καθυστερήσει πολύ και πρέπει να δρομολογηθούν ή/και να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για την συμπλήρωση και την επέκταση των ΕΤΕΠ, ώστε να καλύψουν, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, όλο το φάσμα των εργασιών κάθε κατηγορίας έργων.

Είναι σκόπιμο να επισημανθεί, όμως, ότι η πρόβλεψη καθολικής εφαρμογής των νέων ΕΤΕΠ σε όλα τα υπό δημοπράτηση έργα, ανεξαρτήτως εάν αυτά έχουν εγκεκριμένες μελέτες και τεύχη δημοπράτησης, έχει ήδη δημιουργήσει προβλήματα σε ώριμα έργα, ενταγμένα στο ΕΣΠΑ, τα οποία είχαν ελεγχθεί και βρίσκονταν στη διαδικασία προέγκρισης δημοπράτησης (πλήθος τέτοιων έργων, π.χ., υπάρχουν στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» του Υ.Π.Ε.Κ.Α.).

Όπως, δε, διαπιστώσαμε οι προδιαγραφές (εκτός άλλων) δεν συνάδουν απολύτως με τα ισχύοντα ενιαία τιμολόγια (π.χ. διαφορετικός τρόπος επιμέτρησης – πληρωμής, ανεξαρτητοποίηση εργασιών που έχουν ενιαία τιμολόγηση, κ.α.) και, κατ’ ελάχιστο, η εφαρμογή αυτών δημιουργεί απαιτήσεις επαναπροσέγγισης και επανασύνταξης της προμέτρησης και της τιμολόγησης του έργου.

Ήδη, διάφοροι Φορείς – Δικαιούχοι ενταγμένων έργων υποδομής (κυρίως Ο.Τ.Α.) ζητούν από τα γραφεία μελετών υποστήριξη και βοήθεια για την τροποποίηση/επικαιροποίηση εγκεκριμένων μελετών και τευχών δημοπράτησης, ώστε να πληρούνται οι νέες ΕΤΕΠ και να είναι δυνατή η δημοπράτηση των έργων.

Προφανώς, δε, ομιλούμε για δωρεάν υποστήριξη και, μάλιστα, με ασφυκτική πίεση, λόγω των χρονικών περιορισμών του ΕΣΠΑ! Με τη σημερινή κατάσταση, τι πρόσθετη αποζημίωση να απαιτήσει ένα γραφείο μελετών, πώς και πότε θα την λάβει, όταν -σε πολλές περιπτώσεις- δεν έχει, καν, εξοφληθεί για τις ήδη εγκεκριμένες μελέτες και τεύχη; Άραγε, ποιος άλλος κλάδος επιδεικνύει παρόμοια κοινωνική, αλλά και πατριωτική, ευθύνη, στην παρούσα κρίσιμη περίοδο της χώρας;

Πρέπει να ειπωθεί, βεβαίως, ότι οι διάφοροι φορείς, που προσπαθούν να υλοποιήσουν ένα έργο υποδομής, ουδεμία ευθύνη έχουν για τις όποιες νομοθετικές αλλαγές διενεργούνται, χωρίς την πρόβλεψη κάποιων ορθολογικών μεταβατικών διατάξεων, με βάση τα εκάστοτε πραγματικά δεδομένα. Υποτίθεται ότι άπαντες, σήμερα, γνωρίζουν και συμφωνούν ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη επιτάχυνσης της υλοποίησης του ΕΣΠΑ.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα