Παρουσίαση Α’ Σταδίου μελέτης «ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ – 1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ»

Το Α’ Στάδιο της μελέτης περιλαμβάνει την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης, τη διάγνωση των προβλημάτων, προοπτικών και τάσεων της περιοχής μελέτης και τη διατύπωση της κατ’ αρχήν πρότασης ή των εναλλακτικών προτάσεων ρύθμισης της περιοχής.

Ειδικότερα, το παραδοτέο του Α΄ Σταδίου διαρθρώνεται στα κάτωθι κεφάλαια:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A.0: ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A.1: XΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.2: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΗΣ Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ ΤΟΥ Δ. ΧΑΝΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3: ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.4: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.5: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.6: ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ – ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ

Το παραδοτέο του Α’ σταδίου συνοδεύεται από ένα σχέδιο του ευρύτερου χωροταξικού πλαισίου (κλίμακας 1:250.000), δύο σχέδια για το σύνολο της περιοχής μελέτης (κλίμακας 1:25.000) και δύο σχέδια κλίμακας 1:5.000 για τους οικισμούς.

Το τεύχος και τα σχέδια είναι διαθέσιμα για επισκόπηση στις κάτωθι συνδέσεις:

Τεύχος Μελέτης:

Σχέδια: