Ηλεκτρονική δημοσιοποίηση ΑΕΠΟ

01/06/2012  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Ηλεκτρονική δημοσιοποίηση ΑΕΠΟ

Το ΥΠΕΚΑ, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 19α του N.4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων κ.λπ.», δημιούργησε ειδικό ιστότοπο (http://aepo.ypeka.gr/) για την ανάρτηση των Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) που αφορούν έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Α (βλ. παρ. 1 άρθρου 1 του νόμου), καθώς και των αποφάσεων ανανέωσης, παράτασης της ισχύος ή τροποποίησης αυτών.

Για την ενημέρωση των αρμοδίων Διευθύνσεων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων εκδόθηκε και η σχετική Εγκύκλιος 8/5.6.2012.

Στον ιστότοπο αυτόν αναρτώνται, πλέον, υποχρεωτικώς και επί ποινή ακυρότητας, όλες οι εν λόγω αποφάσεις, εντός ενός μηνός από την έκδοσή τους.

Επισημαίνεται, δε, ότι η ανάρτηση κάθε απόφασης συνιστά τεκμήριο πλήρους γνώσης για την άσκηση αίτησης ακυρώσεως ή άλλου ένδικου βοηθήματος από κάθε θιγόμενο πρόσωπο.

Παρά τις όποιες λειτουργικές βελτιστοποιήσεις θα χρειαστεί ο ιστότοπος, το εν λόγω μέτρο είναι θετικότατο, καθόσον αφενός συμβάλει σημαντικά στη διαφάνεια, στη μείωση της γραφειοκρατίας και στην εξοικονόμηση χρόνου και πόρων, αφετέρου προσδίδει άμεση πρόσβαση προς έλεγχο των αποφάσεων της δημόσιας διοίκησης.

Βεβαίως, είναι ιδιαιτέρως σκόπιμη και η επιτάχυνση των ενεργειών για την δημιουργία και την έναρξη λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ) που προβλέπεται στο άρθρο 18 του Ν. 4014/11, το οποίο θα διασφαλίζει τη δυνατότητα παρακολούθησης ή/και συμμετοχής κάθε ενδιαφερόμενου σε όλη τη διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου ενός έργου ή δραστηριότητας, μέχρι την έκδοση της ΑΕΠΟ.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα