Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής εγγράφων στο Γ.Ε.ΜΗ

04/11/2014  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής εγγράφων στο Γ.Ε.ΜΗ

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 2919/30.10.2014 η ΚΥΑ του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας υπ’ αριθ. Κ2-4946/15.10.2014 “Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων, δικαιολογητικών και συνοδευτικών εγγράφων από υπόχρεα πρόσωπα ενώπιον του Γ.Ε.ΜΗ. και διαχείρισης αυτών. Καθορισμός του ύψους και της διαδικασίας, των όρων είσπραξης και απόδοσης των τελών χορήγησης αντιγράφων και αποσπασμάτων, των παραστατικών καταβολής, της διαδικασίας ελέγχου τους, του τρόπου έκδοσης, θεώρησης και υπογραφής αντιγράφων, αποσπασμάτων των πράξεων και στοιχείων που εμφανίζονται στη μερίδα ή πιστοποιητικών από το Γ.Ε.ΜΗ.”.

Με την Κ.Υ.Α. αυτή καθορίζεται η  διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων, δικαιολογητικών, συνοδευτικών έγγραφων, εταιρικών πράξεων και ηλεκτρονικής καταβολής τέλους καταχώρισης.

Η διαδικασία είναι η εξής:

  • Κάθε υπόχρεος που επιλέγει να υποβάλλει ηλεκτρονικά στο Γ.Ε.ΜΗ. πρέπει να αιτηθεί ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του Γ.Ε.ΜΗ. για να λάβει ηλεκτρονικό ζεύγος κωδικού χρήστη και κωδικού πρόσβασης
  • Να προβεί στη συνέχεια στην ηλεκτρονική υποβολή κάθε εγγράφου και στοιχείου που κατά νόμο οφείλει να υποβάλλει στο Γ.Ε.ΜΗ.
  • Κάθε αρμόδιο πρόσωπο των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών λαμβάνει ηλεκτρονικό ζεύγος κωδικού χρήστη και κωδικού πρόσβασης προκειμένου να διαβιβάσουν και να διεκπεραιώσουν κάθε αίτηση και έγγραφα που τη συνοδεύουν.
  • Ορίζεται Αριθμός Πρωτοκόλλου κάθε ηλεκτρονικής αίτησης που υποβάλλεται στο Γ.Ε.ΜΗ. δίδεται από το σύστημα αυτού, παραμένει μοναδικός και αναγράφεται καθ’ όλη την πορεία διαχείρισης και διεκπεραίωσης της αίτησης από κάθε αρμόδιο φορέα εντός του πληροφοριακού συστήματος του Γ.Ε.ΜΗ.
  • Κάθε υπόχρεος καταβάλλει ηλεκτρονικά τέλος καταχώρισης. Το ανάλογο τέλος για κάθε ηλεκτρονική καταχώριση καταβάλλεται είτε με ηλεκτρονική κατάθεση από τον υπόχρεο στον τραπεζικό λογαριασμό της Κ.Υ.Γ.Ε.ΜΗ., είτε μέσω ηλεκτρονικών τραπεζικών υπηρεσιών ή μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, είτε μέσω ηλεκτρονικού παραβόλου.

Επιπλέον, με την ΚΥΑ αυτή καθορίζονται οι διαδικασίες ηλεκτρονικής αίτησης και λήψης πιστοποιητικών, αντιγράφων και αποσπασμάτων, καθώς και τα τέλη χορήγησης και η ηλεκτρονική καταβολή αυτών (άρθρα 6 έως 10 της ΚΥΑ).Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα