Έκδοση Π.Δ. για τα Συστήματα Ευφυών Μεταφορών (ITS)

10/05/2012  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Έκδοση Π.Δ. για τα Συστήματα Ευφυών Μεταφορών (ITS)

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α 100/27.4.2012 το Προεδρικό Διάταγμα 50/2012 «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2010/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 2010, περί πλαισίου ανάπτυξης των Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών στον τομέα των οδικών μεταφορών και των διεπαφών με άλλους τρόπους μεταφοράς (ΕΕL 207/1 της 06. 08. 2010)».

Η Οδηγία 2010/40/ΕΕ θεσπίζει το πλαίσιο για τη στήριξη της συντονισμένης και συνεκτικής ανάπτυξης και χρήσης συστημάτων ευφυών μεταφορών (ITS) εντός της Ένωσης, ιδίως διαμέσου των συνόρων μεταξύ των κρατών μελών και τον καθορισμό των αναγκαίων γενικών όρων.

Ως «Συστήματα Ευφυών Μεταφορών (ITS)» ορίζονται τα συστήματα στα οποία εφαρμόζονται τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών στον τομέα των οδικών μεταφορών, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής, των οχημάτων και των χρηστών, και στους τομείς της διαχείρισης της κυκλοφορίας και της κινητικότητας, καθώς και οι διεπαφές με άλλους τρόπους μεταφοράς.

Με το Π.Δ. 50/2012 εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία προς την εν λόγω Οδηγία και αναπτύσσονται προδιαγραφές και πρότυπα για δράσεις εντός των κάτωθι τομέων προτεραιότητας:

  • Βέλτιστη χρήση δεδομένων σχετικά με το οδικό δίκτυο, την κυκλοφορία και τις μετακινήσεις
  • Αδιάλειπτη παροχή των υπηρεσιών συστημάτων ευφυών μεταφορών (ITS) για τη διαχείριση της κυκλοφορίας και των εμπορευματικών μεταφορών
  • Εφαρμογές συστημάτων ευφυών μεταφορών (ITS) σχετικά με την οδική ασφάλεια και την προστασία
  • Σύνδεση του οχήματος με την υποδομή μεταφορών.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα