Κανονισμοί λειτουργίας και εξέτασης προσφυγών από την ΑΕΠΠ

05/05/2017  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Κανονισμοί λειτουργίας και εξέτασης προσφυγών από την ΑΕΠΠ

Δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ δύο νέα Προεδρικά Διατάγματα που αφορούν την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών του άρθρου 347 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» (Α’ 147):

  1. Το Π.Δ. 38/2017 (Α’ 63) «Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών» και
  2. Το Π.Δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών».

Με βάση τις διατάξεις των εν λόγω Π.Δ. θα ξεκινήσει η εφαρμογή των διατάξεων του Βιβλίου IV του Ν. 4412/16 που αφορούν την έννομη προστασία κατά τη σύναψη των δημοσίων συμβάσεων, με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των 60.000 ευρώ (άνευ ΦΠΑ).

Υπενθυμίζεται ότι η ισχύς των διατάξεων του Βιβλίου IV αρχίζει την 31η Μαΐου 2017 (αρχικώς είχε οριστεί για 1/1/2017, στη συνέχεια μεταφέρθηκε για 31/3/2017 και με το άρθρο 54 του Ν. 4465/17 μεταφέρθηκε για 31/5/2017).Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα