Κατάργηση χρήσεων γης του Ν.4269/2014

01/06/2016  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Κατάργηση χρήσεων γης του Ν.4269/2014

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 94 Α’/27-5-2016 ο Ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», με τον οποίο (βλ. άρθρο 238), μεταξύ των άλλων σημαντικών ρυθμίσεων (νέο ασφαλιστικό και φορολογικό σύστημα, δημοσιονομικά μέτρα, υπερταμείο δημόσιας περιουσίας, κύρωση σύμβασης παραχώρησης περιφερειακών αεροδρομίων, δασικοί χάρτες, κ.ά.), καταργούνται τα άρθρα 14 έως και 33 του Ν. 4269/2014 «Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση − Βιώσιμη ανάπτυξη» (ΦΕΚ 142 Α’/28-6-2014).

Από την κατάργηση των ανωτέρω διατάξεων και μέχρι την έκδοση του Π.Δ. που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 1561/1985 (148 Α’), εφαρμόζεται το από 23.2/6.3.1987 Π.Δ. «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης» (166 Δ’). Εκκρεμείς διαδικασίες σχεδιασμού χωροταξικού – πολεοδομικού επιπέδου, οι μελέτες των οποίων εκπονήθηκαν με εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του Ν. 4269/2014, ολοκληρώνονται σύμφωνα με αυτές, εφόσον κατά τον χρόνο θέσης σε ισχύ της παρούσας διάταξης (ήτοι από 27/05/2016), έχει υποβληθεί πλήρης φάκελος στην αρμόδια υπηρεσία. Οι ενδιαφερόμενοι του προηγούμενου εδαφίου με αίτησή τους στην αρμόδια υπηρεσία μπορούν να εξαιρεθούν από την εφαρμογή της παρούσας μεταβατικής διάταξης.

Σημειώνεται ότι η εν λόγω επιλογή του Υ.Π.ΕΝ. δέχθηκε έντονη κριτική, καθώς καταργείται το προσφάτως θεσμοθετημένο πλαίσιο χρήσεων γης, χωρίς να αντικαθίσταται με νέο, αλλά επαναφέροντας το πλαίσιο χρήσεων γης του 1987, το οποίο δεν ανταποκρίνεται στα σύγχρονα δεδομένα. Περαιτέρω, με την αλλαγή αυτή ενδέχεται να δημιουργηθούν προβλήματα τόσο σε υπό εξέλιξη χωροταξικές και πολεοδομικές μελέτες, όσο και σε προγραμματιζόμενα επενδυτικά σχέδια.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα