Κατευθυντήρια Οδηγία ΕΑΑΔΗΣΥ για τα Κριτήρια ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων

29/12/2015  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Κατευθυντήρια Οδηγία ΕΑΑΔΗΣΥ για τα Κριτήρια ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της για έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών προς τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και τις αναθέτουσες αρχές σχετικά με ζητήματα δημοσίων συμβάσεων που αφορούν ιδίως στην ερμηνεία της σχετικής εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας (άρθρο 2 παρ. 2 περ. δ’ ν. 4013/2011), εξέδωσε και δημοσιοποίησε την Κατευθυντήρια Οδηγία 11/2015 (απόφαση 263/2015 της Αρχής), σχετικά με τα «Κριτήρια ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων».

Με την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή οδηγία, η οποία έχει στόχο τη διευκόλυνση του έργου των αναθετουσών αρχών κατά τη διαδικασία σύναψης των δημοσίων συμβάσεων, αναλύεται το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με τα κριτήρια ανάθεσης, όπως αποτυπώνεται στην Οδηγία 2004/18/ΕΚ και στην πράξη ενσωμάτωσής της στο ελληνικό δίκαιο (Π.Δ. 60/2007), δίνοντας έμφαση στα σημεία εκείνα τα οποία πρέπει να γνωρίζουν και να λαμβάνουν υπόψη οι αναθέτουσες αρχές κατά τον προσδιορισμό, την επιλογή και την εφαρμογή του προσήκοντος κριτηρίου ανάθεσης (τι οφείλουν να πράττουν και τι να αποφεύγουν – συνήθεις πλημμέλειες), με βάση και τη σχετική νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Δ.Ε.Ε.), των αρμόδιων διοικητικών δικαστηρίων και του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Επίσης, παρατίθεται μια πρώτη παρουσίαση των άρθρων της νέας Οδηγίας 2014/24/ΕΕ4, τα οποία αφορούν στα κριτήρια ανάθεσης, κυρίως ως προς τις μεταβολές / καινοτομίες που αυτά εισάγουν σε σχέση με το υφιστάμενο νομοθετικό καθεστώς.

Σημειώνεται ότι με τον επικείμενο νέο νόμο για τις δημόσιες συμβάσεις θα ενσωματωθούν οι νέες Οδηγίες 2014/23/ΕΚ και 2014/24/ΕΚ στο εθνικό δίκαιο (σε κάθε περίπτωση η καταληκτική ημερομηνία ενσωμάτωσης των νέων Οδηγιών από τα κράτη – μέλη είναι η 30η Απριλίου 2016).Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα