Κατευθυντήρια Οδηγία ΕΑΑΔΗΣΥ, σχετικά με το πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του Βιβλίου ΙΙ N. 4412/2016

11/05/2021  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Κατευθυντήρια Οδηγία ΕΑΑΔΗΣΥ, σχετικά με το πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του Βιβλίου ΙΙ N. 4412/2016

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), στο πλαίσιο της αρμοδιότητας της Αρχής για την έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών προς τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και τις αναθέτουσες αρχές, σχετικά με ζητήματα δημοσίων συμβάσεων που αφορούν ιδίως στην ερμηνεία της σχετικής εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας (αρθ. 2 παρ. 2 περ. δ’ του ν. 4013/2011), εξέδωσε την Κατευθυντήρια Οδηγία 26/2021 (απόφαση 1/15-04-2021 της Αρχής) με θέμα «Πεδίο εφαρμογής & ειδικά ζητήματα Βιβλίου ΙΙ Ν. 4412/2016».Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα