Κατευθυντήρια Οδηγία ΕΑΑΔΗΣΥ για τα Κριτήρια ποιοτικής επιλογής

10/03/2016  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Κατευθυντήρια Οδηγία ΕΑΑΔΗΣΥ για τα Κριτήρια ποιοτικής επιλογής

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της για έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών προς τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και τις αναθέτουσες αρχές σχετικά με ζητήματα δημοσίων συμβάσεων που αφορούν ιδίως στην ερμηνεία της σχετικής εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας (άρθρο 2 παρ. 2 περ. δ’ ν. 4013/2011), εξέδωσε και δημοσιοποίησε την Κατευθυντήρια Οδηγία 13/2016 (απόφαση 303/2015 της Αρχής), σχετικά με τα «Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων για τον έλεγχο καταλληλότητας των οικονομικών φορέων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων».

Στην πολύ ενδιαφέρουσα αυτή νέα οδηγία αναλύεται το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, όπως αποτυπώνεται στην Οδηγία 2004/18/ΕΚ και στην πράξη ενσωμάτωσής της στο ελληνικό δίκαιο (ΠΔ 60/2007), δίνοντας έμφαση στα σημεία εκείνα τα οποία πρέπει να γνωρίζουν και να λαμβάνουν υπόψη οι αναθέτουσες αρχές κατά τον έλεγχο της καταλληλότητας των οικονομικών φορέων (τι οφείλουν να πράττουν και τι να αποφεύγουν – συνήθεις πλημμέλειες), λαμβάνοντας υπόψη τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Δ.Ε.Ε.,), των αρμόδιων διοικητικών δικαστηρίων και του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Παράλληλα, επιχειρείται σύνδεση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου με τις αντίστοιχες διατάξεις που αφορούν στα κριτήρια καταλληλότητας και στα μέσα απόδειξής τους (άρθρα 58-64) της νέας Οδηγίας 2014/24/ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις, ιδίως ως προς τις διαφορές που η τελευταία επιφέρει.

Επισημαίνεται ότι οι νέες Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις καταργούν τις υφιστάμενες Οδηγίες 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ από τις 18 Απριλίου 2016, προθεσμία μέχρι την οποία η Ελλάδα υποχρεούται να εναρμονίσει το εθνικό δίκαιο με τις νέες Οδηγίες, διαδικασία που προγραμματίζεται να υλοποιηθεί με το νομοσχέδιο για τις δημόσιες συμβάσεις που αναμένεται να δημοσιοποιηθεί από μέρα σε μέρα.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα

  • Υπογραφή νέας σύμβασης με το ΤΕΕ για το ΤΠΣ Άνδρου
      Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., σε συνεργασία με την εταιρεία ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού, ανέλαβε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, το οποίο...
  • Νέος Κτιριοδομικός Κανονισμός
      Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 3985/22.06.2023 η υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/66006/2360 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας με θέμα: «Έγκριση Κτιριοδομικού Κανονισμού». Σκοπός του κανονισμού είναι η ρύθμιση της κατασκευής...
  • Υπογραφή νέας σύμβασης με το ΤΕΕ
      Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., σε συνεργασία με την εταιρεία ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού, ανέλαβε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας το οποίο...
  • Υπογραφή 2ου & 3ου Κατασκευαστικού Συμβολαίου της Γ’ Φάσης Αποχέτευσης Λάρνακας
    Σε συνέχεια της υπογραφής του Κατασκευαστικού Συμβολαίου Γ2, το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) προχώρησε στην υπογραφή Συμφωνίας για άλλα δύο κατασκευαστικά Συμβόλαια της Γ’ Φάσης του Αποχετευτικού Συστήματος Λάρνακας: Στις 2/6/2023...
  • Υπογραφή νέας σύμβασης με την Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ
    Υπογραφή νέας σύμβασης με την Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ Η εταιρεία μας, κατόπιν σχετικού διαγωνισμού, ανέλαβε από την Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ, την εκτέλεση της σύμβασης: «Μελέτη δημιουργίας μουσείου γλυπτικής Λουκίας Γεωργαντή». Η...