Κατευθυντήρια Οδηγία της EAAΔΗΣΥ για τη συμπλήρωση του ΤΕΥΔ

29/11/2016  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Κατευθυντήρια Οδηγία της EAAΔΗΣΥ για τη συμπλήρωση του ΤΕΥΔ

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων  (E.A.A.ΔΗ.ΣΥ.) εξέδωσε την Κατευθυντήρια Οδηγία 15  με θέμα: “Οδηγίες Συμπλήρωσης για το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α 147)”.

Υπενθυμίζεται ότι το “Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης” (ΤΕΥΔ) εκπονήθηκε, από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων στη βάση της νομοθετικής εξουσιοδότησης της παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, κατ’ αντιστοιχία με το “Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης” και εγκρίθηκε με την με αρ. 158/2016 Απόφαση της Αρχής ( ΦΕΚ Β/ 3698/16.11.2016 και ημερομηνία κυκλοφορίας 18.11.2016).Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα