Κατευθυντήρια Οδηγία ΕΑΑΔΗΣΥ για τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου

22/06/2017  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Κατευθυντήρια Οδηγία ΕΑΑΔΗΣΥ για τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), στο πλαίσιο της αρμοδιότητας της Αρχής για την έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών προς τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και τις αναθέτουσες αρχές, σχετικά με ζητήματα δημοσίων συμβάσεων που αφορούν ιδίως στην ερμηνεία της σχετικής εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας (αρθ. 2 παρ. 2 περ. δ’ του ν. 4013/2011), εξέδωσε την Κατευθυντήρια Οδηγία 21/2017 (απόφαση 43/31-5-2017 της Αρχής), σχετικά με τη χρήση της διαδικασίας του ανταγωνιστικού διαλόγου στις δημόσιες συμβάσεις.

Ειδικότερα, με την Οδηγία αυτή επιχειρείται αφενός η παρουσίαση των βασικότερων χαρακτηριστικών του ανταγωνιστικού διαλόγου, όπως αυτός προσδιορίζεται από την εθνική και την ενωσιακή νομοθεσία, αφετέρου η παροχή της πληρέστερης δυνατής ενημέρωσης προς τους ενδιαφερόμενους φορείς ως προς τον τρόπο χρήσης της μεθόδου αυτής.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα