Κατευθυντήρια Οδηγία ΕΑΑΔΗΣΥ για τη Δάνεια Ικανότητα

11/05/2016  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Κατευθυντήρια Οδηγία ΕΑΑΔΗΣΥ για τη Δάνεια Ικανότητα

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της για έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών προς τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και τις αναθέτουσες αρχές σχετικά με ζητήματα δημοσίων συμβάσεων που αφορούν ιδίως στην ερμηνεία της σχετικής εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας (άρθρο 2 παρ. 2 περ. δ’ ν. 4013/2011), εξέδωσε και δημοσιοποίησε την Κατευθυντήρια Οδηγία 14/2016 (απόφαση 295/2016 της Αρχής), σχετικά με τη «Δυνατότητα δανεισμού ικανότητας τρίτων κατά την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων».

Στην πολύ ενδιαφέρουσα αυτή νέα οδηγία αναλύεται το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με τη δυνατότητα δανεισμού ικανότητας τρίτων κατά την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων, όπως αποτυπώνεται στην Οδηγία 2004/18/ΕΚ και στην πράξη ενσωμάτωσής της στο ελληνικό δίκαιο (ΠΔ 60/2007), δίνοντας έμφαση στα σημεία εκείνα τα οποία πρέπει να γνωρίζουν και να λαμβάνουν υπόψη οι αναθέτουσες αρχές κατά τον προσδιορισμό, τη δυνατότητα χρήσης και την εφαρμογή του “θεσμού” της δάνειας εμπειρίας, λαμβάνοντας υπόψη τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Δ.Ε.Ε.,), του ΣτΕ και του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Παράλληλα, επιχειρείται σύνδεση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου με τις αντίστοιχες διατάξεις που αφορούν στα κριτήρια καταλληλότητας και στα μέσα απόδειξής τους (άρθρα 58-64) της νέας Οδηγίας 2014/24/ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις, ιδίως ως προς τις διαφορές που η τελευταία επιφέρει στην περίπτωση κατά την οποία ένας οικονομικός φορέας μπορεί, εφόσον συντρέχει περίπτωση και για συγκεκριμένη σύμβαση, να στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς.

Επισημαίνεται ότι η νέα Οδηγία 2014/24/ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις στον κλασσικό τομέα καταργεί την υφιστάμενη Οδηγία 2004/18/ΕΚ, σύμφωνα με το άρθρο 91 αυτής, από τις 18 Απριλίου 2016, προθεσμία μέχρι την οποία η Ελλάδα υποχρεούνταν να εναρμονίσει τις ρυθμίσεις της εσωτερικής έννομης τάξης με αυτές της νέας Οδηγίας, διαδικασία που προγραμματίζεται να υλοποιηθεί με την προώθηση του σχεδίου νόμου που δημοσιοποιήθηκε και τέθηκε σε διαβούλευση τον Μάρτιο 2016.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα

 • Υπογραφή νέας σύμβασης με το ΤΕΕ για το ΤΠΣ Άνδρου
    Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., σε συνεργασία με την εταιρεία ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού, ανέλαβε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, το οποίο...
 • Νέος Κτιριοδομικός Κανονισμός
    Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 3985/22.06.2023 η υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/66006/2360 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας με θέμα: «Έγκριση Κτιριοδομικού Κανονισμού». Σκοπός του κανονισμού είναι η ρύθμιση της κατασκευής...
 • Υπογραφή νέας σύμβασης με το ΤΕΕ
    Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., σε συνεργασία με την εταιρεία ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού, ανέλαβε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας το οποίο...
 • Υπογραφή 2ου & 3ου Κατασκευαστικού Συμβολαίου της Γ’ Φάσης Αποχέτευσης Λάρνακας
  Σε συνέχεια της υπογραφής του Κατασκευαστικού Συμβολαίου Γ2, το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) προχώρησε στην υπογραφή Συμφωνίας για άλλα δύο κατασκευαστικά Συμβόλαια της Γ’ Φάσης του Αποχετευτικού Συστήματος Λάρνακας: Στις 2/6/2023...
 • Υπογραφή νέας σύμβασης με την Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ
  Υπογραφή νέας σύμβασης με την Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ Η εταιρεία μας, κατόπιν σχετικού διαγωνισμού, ανέλαβε από την Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ, την εκτέλεση της σύμβασης: «Μελέτη δημιουργίας μουσείου γλυπτικής Λουκίας Γεωργαντή». Η...