Κατευθυντήρια Οδηγία ΕΑΑΔΗΣΥ για την υπεργολαβία

11/09/2015  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Κατευθυντήρια Οδηγία ΕΑΑΔΗΣΥ για την υπεργολαβία

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της για έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών προς τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και τις αναθέτουσες αρχές σχετικά με ζητήματα δημοσίων συμβάσεων που αφορούν ιδίως στην ερμηνεία της σχετικής εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας (άρθρο 2 παρ. 2 περ. δ’ ν. 4013/2011), εξέδωσε και δημοσιοποίησε την Κατευθυντήρια Οδηγία 10/2015 (απόφαση 139/2015), σχετικά με τους όρους εφαρμογής των διατάξεων της υπεργολαβίας κατά τη διαδικασία ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, με αφορμή θέματα που έχουν ανακύψει κατά τη χρήση των εν λόγω διατάξεων.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα