Έκδοση δύο νέων Κατευθυντήριων Οδηγιών από την ΕΑΑΔΗΣΥ

08/09/2014  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Έκδοση δύο νέων Κατευθυντήριων Οδηγιών από την ΕΑΑΔΗΣΥ

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της για την έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών προς τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και τις αναθέτουσες αρχές, σχετικά με ζητήματα δημοσίων συμβάσεων που αφορούν ιδίως στην ερμηνεία της σχετικής εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας (αρθ. 2 παρ. 2 περ. δ’ του ν.4013/2011), εξέδωσε και δημοσιοποίησε δύο νέες Κατευθυντήριες Οδηγίες:

  • Την Κατευθυντήρια Οδηγία 2 (απόφαση 231/2014) με θέμα «Σύνταξη διακηρύξεων και τευχών διαγωνισμού προς αποφυγή συνήθων πλημμελειών των όρων αυτών», και
  • Την Κατευθυντήρια Οδηγία 3 (απόφαση 246/2014) με θέμα «Η Συμφωνία-Πλαίσιο στις Δημόσιες Συμβάσεις».

Υπενθυμίζεται ότι η 1η Κατευθυντήρια Οδηγία της ΕΑΑΔΗΣΥ εκδόθηκε στις 30/12/2013 και έχει θέμα «Διαδικασία έκδοσης απόφασης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επί αιτημάτων αναθετουσών αρχών/αναθετόντων φορέων περί παροχής σύμφωνης γνώμης για την προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης του αρ. 2 παρ. 2 περ. (γ) υποπερ. (δδ) Ν.4013/2011».

Προφανώς, με την έναρξη ισχύος των νέων διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων (βλ. Ν.4281/2014) η Αρχή θα προβεί σε σχετικές τροποποιήσεις των Οδηγιών αυτών, οι οποίες παραπέμπουν σε καταργούμενες διατάξεις (π.χ. Π.Δ. 60/07, Ν. 3669/08 κ.ά.).

Όλες οι Οδηγίες, οι γνωμοδοτήσεις και οι αποφάσεις της ΕΑΑΔΗΣΥ, καθώς και πολλά χρήσιμα θέματα για τις δημόσιες συμβάσεις, αναρτώνται πλέον στον διαδικτυακό τόπο της Αρχής www.eaadhsy.gr.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα