Έκδοση Κ.Υ.Α. για Θέματα Περιβαλλοντικού Θορύβου συγκοινωνιακών έργων

10/05/2012  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Έκδοση Κ.Υ.Α. για Θέματα Περιβαλλοντικού Θορύβου συγκοινωνιακών έργων

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 1367/27.04.2012 η Κ.Υ.Α. οικ. 211773/27.04.2012 «Καθορισμός Δεικτών Αξιολόγησης και Ανωτάτων Επιτρεπομένων Ορίων Δεικτών Περιβαλλοντικού Θορύβου που προέρχεται από την λειτουργία συγκοινωνιακών έργων, τεχνικές προδιαγραφές ειδικών ακουστικών μελετών υπολογισμού και εφαρμογής (ΕΑΜΥΕ) αντιθορυβικών πετασμάτων, προδιαγραφές προγραμμάτων παρακολούθησης περιβαλλοντικού θορύβου και άλλες διατάξεις».

Η απόφαση αυτή αποσκοπεί στην αντιμετώπιση και διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 14 του Ν. 1650/86 και των άρθρων 2, 3 και 5 της ΚΥΑ 13586/724/ΦΕΚ Β 384/28.3.2006, με την οποία έγινε η εναρμόνιση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2002/49/ΕΚ σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου. Με την απόφαση καθορίζονται:

  • Όρια οδικού κυκλοφοριακού, σιδηροδρομικού και αεροπορικού θορύβου, σύμφωνα με τους δείκτες αξιολόγησης Lden (24−ωρος) και Lnight (8−ωρος νυκτερινός), έτσι όπως αυτοί ορίζονται στην Οδηγία 2002/49/ΕΚ.
  • Οι δέκτες που χρήζουν προστασίας από τον περιβαλλοντικό συγκοινωνιακό θόρυβο.
  • Οι τεχνικές προδιαγραφές σύνταξης και έγκρισης των Ειδικών Ακουστικών Μελετών Υπολογισμού και Εφαρμογής (ΕΑΜΥΕ) αντιθορυβικών πετασμάτων για την αντιμετώπιση του οδικού και του σιδηροδρομικού θορύβου.
  • Οι τεχνικές προδιαγραφές σύνταξης και έγκρισης συστημάτων και προγραμμάτων παρακολούθησης του περιβαλλοντικού συγκοινωνιακού θορύβου, οι οποίες θα λαμβάνονται υπόψη στις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και στους Περιβαλλοντικούς Όρους λειτουργίας των συγκοινωνιακών υποδομών.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα