Μητρώο μελών Επιτροπών Διαγωνισμών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων

23/01/2018  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Μητρώο μελών Επιτροπών Διαγωνισμών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 4841/29.12.2017 η Υ.Α. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/4.12.2017 με θέμα «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8.(η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016».

Η λειτουργία του Μητρώου αρχίζει ένα (1) μήνα από τη δημοσίευση της Υ.Α. στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Επιτροπές που έχουν ήδη συγκροτηθεί σε ετήσια βάση συνεχίζουν μέχρι τη λήξη της θητείας τους.

Είναι γεγονός ότι η εφαρμογή της πρόβλεψης αυτής του Ν. 4412/2016 συνιστά ριζική αλλαγή του τρόπου συγκρότησης των Επιτροπών Διαγωνισμών που ίσχυε επί δεκαετίες, καθόσον παύει, πλέον, η συμμετοχή στις επιτροπές των στελεχών των αναθετουσών αρχών.

Σημειώνεται ότι η έκδοση της Υ.Α. αυτής και η έναρξη λειτουργίας του Μητρώου συνιστούσε προϋπόθεση για τη δημοπράτηση έργων με το σύστημα «μελέτη – κατασκευή» (βλ. άρθρο 50 Ν. 4412/2016), με αποτέλεσμα την αναστολή δημοπράτησης πλήθους ώριμων έργων, ενταγμένων στο τρέχον ΕΣΠΑ, κυρίως στον τομέα της αντιρρυπαντικής/περιβαλλοντικής τεχνολογίας.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα