Δημοσίευση Ν.4282/2014 για την ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών

10/09/2014  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Δημοσίευση Ν.4282/2014 για την ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 182 Α’/29-8-2014 ο Ν. 4282/2014 «Ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις» ο οποίος καθορίζει το θεσμικό πλαίσιο ανάπτυξης του τομέα των υδατοκαλλιεργειών ως προς την παραχώρηση χρήσης θαλασσίων και λιμναίων υδάτινων εκτάσεων για εγκατάσταση μονάδων υδατοκαλλιέργειας, εντατικής ή ημιεντατικής μορφής, στο πλαίσιο της αειφόρου λειτουργίας τους, καθώς και τη διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των μονάδων αυτών.

Με το άρθρο 2 καθιερώνεται το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΕΠΑΥ), το οποίο περιλαμβάνει τους εθνικούς στόχους ανάπτυξης στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής της Ε.Ε., σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του εθνικού χωροταξικού σχεδιασμού.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 συνίσταται Εθνικό Συμβούλιο Υδατοκαλλιεργειών (ΕΣΥΔ), με αρμοδιότητες γνωμοδότησης στον Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για θέματα πολιτικής του τομέα υδατοκαλλιεργειών.

Στο κεφάλαιο Β (άρθρα 4 ως 19) περιλαμβάνεται το θεσμικό πλαίσιο παραχώρησης των υδάτινων και χερσαίων εκτάσεων και θέματα συναφή με τη μίσθωση, τη διαχείριση των Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ), την επέκταση και μετεγκατάσταση πλωτών μονάδων. Αξίζει να σημειωθεί ότι με το άρθρο 10 τίθεται ως περιορισμός η μίσθωση θαλάσσιων και λιμναίων υδάτινων εκτάσεων να επιτρέπεται μόνο σε φυσικά πρόσωπα που είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους – μέλους της Ε.Ε. και σε νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί κατά το εθνικό δίκαιο ή το δίκαιο κράτους μέλους της Ε.Ε. και έχουν την καταστατική τους έδρα στο εσωτερικό της Ε.Ε., η δε δραστηριότητά τους παρουσιάζει ουσιαστικό και συνεχή δεσμό με τις οικονομίες των εν λόγω κρατών.

Στο κεφάλαιο Γ (άρθρα 20 ως 24) ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη διαδικασία αδειοδότησης ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων, τις απαραίτητες εγκρίσεις, μελέτες κ.λπ. ενώ στο κεφάλαιο Δ καθορίζονται διοικητικές κυρώσεις  (άρθρο 25) σε όσους καταλαμβάνουν αυθαίρετα τις ανωτέρω υδάτινες  εκτάσεις με μόνιμες ή προσωρινές εγκαταστάσεις υδατοκαλλιεργειών, δεν επιτρέπουν την είσοδο εκπροσώπων των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών, παραβιάζουν τις απαγορευτικές διατάξεις περί αλιείας του άρθρου 16 ή τους επιμέρους όρους και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των μονάδων. Το κεφάλαιο Δ περιλαμβάνει επίσης εξουσιοδοτικές, μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις (άρθρα 26, 27, 28). Σημειώνεται ότι οι άδειες ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων υδατοκαλλιέργειας, καθώς και οι διοικητικές πράξεις/άδειες των επιμέρους όρων της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, οι οποίες έχουν ήδη εκδοθεί, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους, ενώ κατά τη διάρκεια της ισχύος τους εφαρμόζονται οι διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσής τους.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα