Νέα Εγκύκλιος για την εφαρμογή του Ν. 4412/16 στα δημόσια έργα και μελέτες

05/05/2017  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Νέα Εγκύκλιος για την εφαρμογή του Ν. 4412/16 στα δημόσια έργα και μελέτες

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εξέδωσε την Εγκύκλιο 9/2017 με θέμα: «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το άρθρο 53, παρ.7, περ. θ΄ (Γενικά έξοδα και εργολαβικό όφελος) του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», με την οποία παρέχονται οδηγίες σχετικά με τον υπολογισμό των Γενικών Εξόδων και του Εργολαβικού Οφέλους των δημοσίων έργων.

Όπως αναφέρεται στην -ενδιαφέρουσα από πλευράς ανάλυσης- Εγκύκλιο, πρόκειται για μια πρώτη, αδρή προσέγγιση για την κατανομή των επιμέρους ποσοστών του εμμέσου κόστους του έργου δηλαδή των Γενικών Εξόδων και ενός ευλόγου προσδοκώμενου Εργολαβικού Οφέλους (ΓΕ&ΟΕ). Η θεώρηση έγινε με κάποιες «μέσες» συνθήκες δηλαδή έργο προϋπολογισμού της τάξεως 1.000.000 συμβατικής διάρκειας 12 μηνών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προς προβληματισμό και συζήτηση συνιστά το γεγονός ότι λαμβάνεται 2,5% ως εύλογο ποσοστό προσδοκώμενου Εργολαβικού Οφέλους.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα