Νέα κατευθυντήρια Οδηγία της ΕΑΑΔΗΣΥ για την συμπλήρωση του ΤΕΥΔ και του ΕΕΕΣ

20/02/2018  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Νέα κατευθυντήρια Οδηγία της ΕΑΑΔΗΣΥ για την συμπλήρωση του ΤΕΥΔ και του ΕΕΕΣ

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), στο πλαίσιο της αρμοδιότητας της Αρχής για την έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών προς τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και τις αναθέτουσες αρχές, σχετικά με ζητήματα δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 2 παρ. 2 περ. δ του Ν. 4013/2011, σε συνδυασμό με το αρ. 8 παρ. 2 περ. β υποπ. γγ του Π.Δ/τος 123/2012), προέβη στη σύνταξη της Κατευθυντήριας Οδηγίας 23 (απόφαση 3/2018) με θέμα: «Ειδικά θέματα συμπλήρωσης του «Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ)».

Η νέα Οδηγία εκδίδεται σε συνέχεια της με αρ. 15 (αρ. πρωτ. 5797/25.11.2016) Κατευθυντήριας Οδηγίας (Κ.Ο.) της Αρχής, η οποία εκπονήθηκε κατ΄ αντιστοιχία με τις Οδηγίες του Παραρτήματος 1 του Εκτελεστικού Κανονισμού 2016/7(ΕΕ), προκειμένου να αντιμετωπίσει ειδικότερα ζητήματα αναφορικά με τη συμπλήρωση του ΤΕΥΔ και του ΕΕΕΣ, καθώς, κατά το χρόνο έκδοσης τόσο του ΤΕΥΔ όσο και της Κ.Ο. 15, δεν ήταν δυνατός ο εντοπισμός του συνόλου των επιμέρους ζητημάτων, τα οποία ήταν δυνατόν να ανακύψουν κατά την εφαρμογή του νέου νομοθετικού πλαισίου για την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων.

Επισημαίνεται ότι οι γενικές επισημάνσεις και οι αναλυτικές οδηγίες που περιλαμβάνονται στην Οδηγία 23 αναφέρονται καταρχάς στη συμπλήρωση των τυποποιημένων εντύπων του ΤΕΥΔ και του ΕΕΕΣ, όπως αυτά εγκρίθηκαν με τη με αρ. 158/2016 Απόφαση της Αρχής (3698/ Β) και τον Εκτελεστικό Κανονισμό 2016/7 (ΕΕ) της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016 αντίστοιχα, καθώς ακολουθούν την ίδια δομή και διάρθρωση.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα