Νέα κατώτατα όρια εφαρμογής των Οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις

29/12/2017  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Νέα κατώτατα όρια εφαρμογής των Οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις

Δημοσιεύθηκαν οι Κανονισμοί που τροποποιούν τα κατώτατα όρια εφαρμογής των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ και 2014/23/ΕΕ από 1/1/2018. Συγκεκριμένα:
Η οδηγία 2014/24/ΕΕ τροποποιείται ως εξής:

1) Το άρθρο 4 (άρθρο 5 ν. 4412/2016) τροποποιείται ως εξής:

  • στο στοιχείο α), το ποσό «5 225 000 EUR» αντικαθίσταται από το ποσό «5 548 000 EUR»
  • στο στοιχείο β), το ποσό «135 000 EUR» αντικαθίσταται από το ποσό «144 000 EUR»
  • στο στοιχείο γ), το ποσό «209 000 EUR» αντικαθίσταται από το ποσό «221 000 EUR».

2) Το άρθρο 13 πρώτο εδάφιο τροποποιείται ως εξής:

  • στο στοιχείο α), το ποσό «5 225 000 EUR» αντικαθίσταται από το ποσό «5 548 000 EUR»
  • στο στοιχείο β), το ποσό «209 000 EUR» αντικαθίσταται από το ποσό «221 000 EUR».

Το άρθρο 15 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ (άρθρο 235 ν. 4412/2016) τροποποιείται ως εξής:

  • στο στοιχείο α), το ποσό «418 000 EUR» αντικαθίσταται από το ποσό «443 000 EUR»
  • στο στοιχείο β), το ποσό «5 225 000 EUR» αντικαθίσταται από το ποσό «5 548 000 EUR».

Οι Κανονισμοί είναι δεσμευτικοί ως προς όλα τα κράτη μέλη και ισχύουν άμεσα από 1/1/2018 και, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 5 και 235 του ν. 4412/2016, αναθεωρούνται αντίστοιχα και τα όρια των προαναφερόμενων άρθρων.

Δείτε περισσότερα εδώ.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα