Νέα ΚΥΑ για τις άδειες χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδάτων

15/03/2017  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Νέα ΚΥΑ για τις άδειες χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδάτων

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 814/Β/14-03-2017 η υπ’ αριθ. οικ. 140424/14.03.2017 ΚΥΑ «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 146896/2014 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 2878 και Β΄ 3142 2014), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 101123/2015 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1435) και την υπ’ αριθμ. οικ. 170766/2016 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 69) καθώς και της υπ’ αριθμ. 145026/2014 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 31), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 145893/2014 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1212)».

Στη νέα ΚΥΑ καθορίζονται οι ακριβείς διαδικασίες και τα απαιτούμενα στοιχεία για την έκδοση των αδειών χρήσης ύδατος καθώς και για την ηλεκτροδότηση νέων και υφιστάμενων εγκαταστάσεων αγροτικής χρήσης. Για την περίπτωση ηλεκτροδότησης εγκατασταστάσεων αγροτικής χρήσης, η ΚΥΑ περιέχει πρότυπα έντυπα για τις εν λόγω διαδικασίες, και περιγράφει τις απαιτούμενες ενέργειες για την επικαιροποίηση των εντύπων αυτών (περιπτώσεις αγοραπωλησίας, θανάτου κατόχου αγροτικής εγκατάστασης κλπ).

Καταργούνται με τη νέα ΚΥΑ οι υποχρεώσεις των κατόχων σημείων υδροληψίας που είχαν τεθεί με το άρθρο 8 της υπ’ αριθ. 145026/2014 ΚΥΑ και την τροποποίηση του ως άνω άρθρου με το άρθρο 1 της υπ’ αριθ. 145893/2014 που αφορά τις διαδικασίες ηλεκτροδότησης εγκατασταστάσεων αγροτικής χρήσης.

Επιπλέον στη νέα ΚΥΑ, προστίθενται περιπτώσεις έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων ή/και χρήσης ύδατος (κατασκευές νέων δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης κλπ καθώς και οι δεξαμενές και τα αντλιοστάσια που τα συνοδεύουν, στη χρήση των εσωτερικών επιφανειακών υδάτων για αναψυχή ή μεταφορές όπως υδατοδρόμια κλπ),  στις εξαιρέσεις από την αδειοδότηση που είχαν τεθεί στην ΚΥΑ 146896/2015, ως ίσχυε έως σήμερα, και καθορίζονται τα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατίθενται στις αρμόδιες διευθύνσεις υδάτων (εκθέσεις εργασιών, προγράμματα ερευνητικών εργασιών κλπ).

Με την έναρξης ισχύος της νέας ΚΥΑ, τα αίτηματα για εγγραφή σημείου υδροληψίας του Παραρτήματος Ι της υπ’ αριθ. 146896/2014 ΚΥΑ, υποβάλλεται μόνο στις περιπτώσεις των ανενεργών σημείων. Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις η εγγραφή γίνεται αυτοδίκαια από τις Διευθύνσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων όταν υποβάλλεται φάκελος για έκδοση άδειας χρήσης ύδατος.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα