Σημαντικές ρυθμίσεις στη νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου

06/12/2012  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Σημαντικές ρυθμίσεις στη νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α 237/5.12.2012 η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου του Υπουργικού Συμβουλίου με τίτλο «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και λοιπές διατάξεις».

Με την Πράξη αυτή, μεταξύ άλλων σοβαρών θεμάτων, θεσπίζονται κάποιες σημαντικές ρυθμίσεις στον τομέα των διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, με βασικό στόχο την επίσπευση υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών:

  • Επιλύονται τα σημαντικά προβλήματα εξασφάλισης και καταβολής της ιδίας συμμετοχής των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.), καθόσον η χρηματοδότηση του συνόλου του προϋπολογισμού των έργων που εντάσσονται σε επιχειρησιακά προγράμματα του Ε.Σ.Π.Α. με δικαιούχους ΔΕΥΑ θα πραγματοποιείται, πλέον, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Η διάταξη αυτή, η οποία είναι ιδιαιτέρως ευεργετική για τις ΔΕΥΑ που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα (οι περισσότερες), ισχύει για όλα τα έργα που έχουν ενταχθεί στα Ε.Π. του ΕΣΠΑ για τα οποία δεν έχει ολοκληρωθεί το φυσικό και οικονομικό τους αντικείμενο.
  • Επιλύεται το απαράδεκτο θέμα με τις ημερομηνίες των υπευθύνων δηλώσεων (υπογραφής δήλωσης και θεώρησης γνησίου υπογραφής) σε σχέση με την καταληκτική ημερομηνία των διαγωνισμών που εμπίπτουν στις διατάξεις των Π.Δ. 59/2007 και 60/2007. Στο εξής η υπεύθυνη δήλωση περί μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού μπορεί να φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών και δεν θα απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, ακόμα και εάν ορίζεται διαφορετικώς στην προκήρυξη.
  • Δίδεται η δυνατότητα πρόβλεψης στις προκηρύξεις διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων, ενταγμένων στο ΕΣΠΑ, για σύντμηση αφενός των σταδίων αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών, αφετέρου οικονομικών προσφορών και έκδοσης απόφασης κατακύρωσης, ανεξαρτήτως γενικών και ειδικών διατάξεων. Για τις συμβάσεις του Ν.3316/05, π.χ., δύναται να ενοποιηθούν τα Πρακτικά Ι και ΙΙ σε ένα ενιαίο Πρακτικό, επί του οποίου θα μπορούν να ασκούνται τα προβλεπόμενα προδικαστικά και ένδικα μέσα, και αντιστοίχως το Πρακτικό ΙΙΙ (οικονομικές) να ενσωματώνεται απευθείας στην απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού. Η ρύθμιση αυτή θα ήταν σκόπιμο να μην περιορίζεται στις συμβάσεις του ΕΣΠΑ, αλλά να έχει γενικότερη εφαρμογή.
  • Θεσπίζεται απαίτηση κατάθεσης παραβόλου για την άσκηση αιτήσεως ασφαλιστικών του άρθρου 5 του Ν. 3886/2010, το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 1% της προϋπολογισθείσας αξίας της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., και μέχρι του ανώτατου ορίου των 50.000 ευρώ. Το παράβολο θα επιστρέφεται στον αιτούντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της αιτήσεώς του. Σημειώνεται ότι η διάταξη αυτή είναι γενικής ισχύος, ανεξαρτήτως του χρηματοδοτικού μέσου των συμβάσεων.

Πρέπει να επισημανθεί ότι οι ανωτέρω ρυθμίσεις, οι οποίες έπρεπε να έχουν υλοποιηθεί προ πολλού, είναι σημαντικές και θα συμβάλλουν ιδιαιτέρως αφενός στην επίσπευση των διαδικασιών ανάθεσης και υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων συμβάσεων, αφετέρου στη μείωση των εσκεμμένων και άνευ ουσιαστικού περιεχομένου αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων.

Τέλος, σημειώνεται ότι η με τη νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου τροποποιούνται και πολλές διατάξεις που αφορούν τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα