Δημοσίευση Ν.4281/2014 με νέες διατάξεις για τη χάραξη αιγιαλού και παραλίας

26/08/2014  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Δημοσίευση Ν.4281/2014 με νέες διατάξεις για τη χάραξη αιγιαλού και παραλίας

Δημοσίευση Ν.4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 160 Α’/8-8-2014 ο νόμος υπ’ αριθ. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» ο οποίος μεταξύ πολλών άλλων περιλαμβάνει και τις νέες διατάξεις για τη χάραξη αιγιαλού και παραλίας και τον καθορισμό παλαιού αιγιαλού (άρθρο 11 που αντικαθιστά τα άρθρα 4 και 6 και τροποποιεί το άρθρο 7 του Ν. 2971/2001).

Με το νόμο καθορίζεται ότι η οριογραμμή του αιγιαλού θα χαράσσεται σε έγχρωμους ορθοφωτοχάρτες με υψομετρική πληροφορία, κλίμακας τουλάχιστον 1:1.000 και φωτοληψίας ετών 2008-2009, που απεικονίζουν παράκτια ζώνη εύρους τουλάχιστον 300 μ. από την ακτογραμμή, τους οποίους θα παρέχει η ΕΚΧΑ Α.Ε. Τα υπόβαθρα παρήχθησαν για την ΕΚΧΑ Α.Ε. στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Παραγωγή Ψηφιακών Ορθοφωτοχαρτών και ψηφιακών μοντέλων εδάφους (Digital Terrain Model) για χάραξη αιγιαλού» και φέρουν “προκαταρκτική οριογραμμή αιγιαλού” βάσει φωτοερμηνείας. Τα υπόβαθρα, συνοδευόμενα από τεχνική έκθεση με τα κριτήρια και τις προδιαγραφές που εφαρμόστηκαν και το ψηφιακό μοντέλο εδάφους, θα παραδίδονται στις αρμόδιες Κτηματικές Υπηρεσίες και άλλες εμπλεκόμενες υπηρεσίες (π.χ. ΓΕΕΘΑ), προκειμένου να ελεγχθούν και διορθωθούν για να καθοριστεί η “οριστική οριογραμμή αιγιαλού” σε αποκλειστικούς χρόνους που τίθενται στο νόμο. Η παράδοση των υποβάθρων – τεχνικής έκθεσης διενεργείται εντός 1 μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, από το ΥΠΕΚΑ (που εποπτεύει την ΕΚΧΑ Α.Ε.) στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων του Υπουργείου Οικονομικών.

Οι αποφάσεις καθορισμού της οριστικής οριογραμμής αιγιαλού, τα τεχνικά στοιχεία και υπόβαθρα θα αναρτώνται μόνιμα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών για ενημέρωση του κοινού και σχετικές ανακοινώσεις για την ανάρτηση θα γίνονται από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, τις Περιφέρειες και τους παράκτιους Δήμους. Με την τήρηση των όρων δημοσιότητας που θέτει ο νόμος ολοκληρώνεται η διαδικασία καθορισμού του αιγιαλού και συνάγεται τεκμήριο ότι οι ενδιαφερόμενοι έλαβαν γνώση σχετικά με την ακριβή θέση της οριογραμμής του αιγιαλού, μετά την πάροδο 3 μηνών από την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών.

Αιτήματα καθορισμού οριογραμμής αιγιαλού γίνονται δεκτά από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, κατατίθενται στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο σε 3 μήνες από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, τότε η προκαταρκτική οριογραμμή αιγιαλού για την περιοχή που αφορά η αίτηση, θεωρείται οριστική και εκδίδεται περί τούτου διαπιστωτική πράξη του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης μέσα σε 1 μήνα από την εκπνοή της προθεσμίας.

Πρέπει να σημειωθεί ότι την περασμένη άνοιξη τέθηκε σε διαβούλευση Σχέδιο Νόμου για την «Οριοθέτηση, διαχείριση και προστασία αιγιαλού και παραλίας» που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων και αποσύρθηκε μεσούσης της περιόδου διεξαγωγής των δημοτικών εκλογών.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα