Νέες διατάξεις στον τομέα των δημοσίων έργων και μελετών

14/05/2013  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Νέες διατάξεις στον τομέα των δημοσίων έργων και μελετών

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α 90/18.4.2013 ο νόμος 4146/2013 «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις», ο οποίος μεταξύ άλλων σοβαρών θεμάτων (νέες διατάξεις επιτάχυνσης στρατηγικών και ιδιωτικών επενδύσεων, καθορισμός όρων υλοποίησης και λειτουργίας υδατοδρομίων, θέματα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, νέες ρυθμίσεις θεμάτων απαλλοτριώσεων, κ.ά.), περιλαμβάνει κάποιες σημαντικές τροποποιήσεις υφιστάμενων διατάξεων στον τομέα των δημοσίων έργων και μελετών:

 • Αυστηροποιείται περαιτέρω η δυνατότητα εφαρμογής του συστήματος προσφοράς μελέτης και κατασκευής και παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό για την έκδοση Υ.Α. καθορισμού των τεχνικών έργων που επιτρέπεται να δημοπρατούνται με το σύστημα μελέτης και κατασκευής.
 • Καταργείται το μικτό σύστημα δημοπράτησης (συνδυασμός μειοδοτικού συστήματος και μελετοκατασκευής), με τα γνωστά και συχνότατα προβλήματα εναρμονισμένων πρακτικών και αδιαφάνειας.
 • Θεσπίζεται απαίτηση κατάθεσης παραβόλου και για την άσκηση ενστάσεων στους διαγωνισμούς δημοσίων έργων, το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 0,05 ‰ επί της προϋπολογισθείσας αξίας της σύμβασης (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ), με ελάχιστο όριο τα 250 ευρώ και μέχρι του ανώτατου ορίου των 50.000 ευρώ. Το παράβολο θα επιστρέφεται στον ενιστάμενο σε περίπτωση αποδοχής της ένστασης από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
 • Μειώνεται το ανώτατο όριο κατάθεσης πρόσθετων εγγυήσεων αναλόγως της προσφερθείσας έκπτωσης στα δημόσια έργα, από 35% σε 22%.
 • Μειώνεται το ποσοστό των εναπομενουσών εγγυήσεων μετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής των έργων από 40% σε 20%.
 • Αυξάνεται το όριο για τον προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας επί των συγχρηματοδοτούμενων συμβάσεων προμηθειών, παροχής υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων που διενεργείται υποχρεωτικώς από Κλιμάκια του Ελεγκτικού Συνεδρίου από 5 σε 10.000.000 ευρώ (προ ΦΠΑ).
 • Σε πλήρη αντίθεση με την σχετική πρόσφατη απόφαση της Ολομελείας του ΣτΕ τροποποιείται, εκ νέου, ο Ν. 3886/10 και εισάγεται ρύθμιση σύμφωνα με την οποία η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων απορρίπτεται ως απαράδεκτη αν κατά την κατάθεσή της δεν καταβληθεί το 1/3 του οφειλομένου παραβόλου (1% της προϋπολογισθείσας αξίας της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., και μέχρι του ανώτατου ορίου των 50.000 ευρώ) και έως την πρώτη συζήτηση τα υπόλοιπα 2/3.
 • Προστίθεται στο Ν.4030/2011 δυνατότητα η έγκριση δόμησης και η άδεια δόμησης να εκδίδεται από την Διεύθυνση Οικοδομικών και Κτιριακών Κανονισμών (Δ.Ο.Κ.Κ.) του ΥΠΕΚΑ, στην περίπτωση κατασκευής μόνιμων κτιριακών εγκαταστάσεων έργων ιδιαίτερης περιβαλλοντικής και οικιστικής σημασίας ή/και για έργα που άπτονται ειδικού ελέγχου ως προς τους όρους δόμησης, όπως και στις περιπτώσεις κτιρίων επιφάνειας άνω των 3.000 τ.μ.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα

 • Υπογραφή νέας σύμβασης με το ΤΕΕ για το ΤΠΣ Άνδρου
    Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., σε συνεργασία με την εταιρεία ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού, ανέλαβε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, το οποίο...
 • Νέος Κτιριοδομικός Κανονισμός
    Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 3985/22.06.2023 η υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/66006/2360 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας με θέμα: «Έγκριση Κτιριοδομικού Κανονισμού». Σκοπός του κανονισμού είναι η ρύθμιση της κατασκευής...
 • Υπογραφή νέας σύμβασης με το ΤΕΕ
    Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., σε συνεργασία με την εταιρεία ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού, ανέλαβε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας το οποίο...
 • Υπογραφή 2ου & 3ου Κατασκευαστικού Συμβολαίου της Γ’ Φάσης Αποχέτευσης Λάρνακας
  Σε συνέχεια της υπογραφής του Κατασκευαστικού Συμβολαίου Γ2, το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) προχώρησε στην υπογραφή Συμφωνίας για άλλα δύο κατασκευαστικά Συμβόλαια της Γ’ Φάσης του Αποχετευτικού Συστήματος Λάρνακας: Στις 2/6/2023...
 • Υπογραφή νέας σύμβασης με την Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ
  Υπογραφή νέας σύμβασης με την Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ Η εταιρεία μας, κατόπιν σχετικού διαγωνισμού, ανέλαβε από την Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ, την εκτέλεση της σύμβασης: «Μελέτη δημιουργίας μουσείου γλυπτικής Λουκίας Γεωργαντή». Η...