Νέες Εγκύκλιοι για την εφαρμογή του Ν. 4412/16 στα δημόσια έργα και μελέτες

31/03/2017  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Νέες Εγκύκλιοι για την εφαρμογή του Ν. 4412/16 στα δημόσια έργα και μελέτες

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εξέδωσε δύο νέες Εγκυκλίους για την εφαρμογή του Ν. 4412/16:

  • Την Εγκύκλιο 7/2017 «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το άρθρο 86 παρ.6 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», με την οποία παρέχονται οδηγίες σχετικά με την ορθή εφαρμογή του άρθρου 86, παρ. 6 του Ν.4412/2016 που αφορά την ανάθεση συμβάσεων μελετών με αποκλειστικό κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, και
  • Την Εγκύκλιο 8/2017 «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το άρθρο 49 παρ.2 περ. β’ (πρόδρομες εργασίες) του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), με την οποία παρέχονται οδηγίες σχετικά με την ορθή εφαρμογή του άρθρου 49, παρ. 2, περ. β’ του Ν.4412/2016 που αφορά τις πρόδρομες εργασίες που, κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής, μπορούν να ανατεθούν και να εκτελεστούν ως ανεξάρτητο έργο πριν τη δημοπράτηση του κυρίως έργου.


Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα