Νέες Υ.Α. για την εφαρμογή του Ν. 4412/16 στα δημόσια έργα και μελέτες

09/06/2017  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Νέες Υ.Α. για την εφαρμογή του Ν. 4412/16 στα δημόσια έργα και μελέτες

Δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ Β’ 1956/07.06.2017 οι κάτωθι Αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, κατ’ εξουσιοδότηση του Ν. 4412/16 για τις δημόσιες συμβάσεις:

  • Υ.Α. υπ’ αριθ. ΔΝΣγ/οικ.38108/ΦΝ466/5.4.2017 «Περιεχόμενο του Μητρώου Έργου», με την οποία καθορίζονται τα ελάχιστα περιεχόμενα του «Μητρώου Έργου» που υποχρεούται να συντάσσει και να υποβάλει ο Ανάδοχος κάθε έργου.
  • Υ.Α. υπ’ αριθ. ΔΝΣγ/οικ.38107/ΦΝ466/22.3.2017 «Καθορισμός «Ομάδων εργασιών» ανά κατηγορία έργων για τις δημόσιες συμβάσεις έργων του ν. 4412/2016», με την οποία καθορίζονται οι «Ομάδες εργασιών» ανά κατηγορία έργων για τη σύνταξη των Αναλυτικών Προϋπολογισμών των Αναθετουσών Αρχών και Αναθετόντων φορέων, σύμφωνα με το στοιχείο (ί) της παρ. 7 του άρθρου 53 και την παρ. 3 του άρθρου 156 του ν. 4412/2016.

Και οι δύο Υ.Α. ισχύουν από τις 7 Ιουνίου 2017 (δημοσίευση στο ΦΕΚ).Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα