Νέος νόμος 4605/2019 με πολλές ενδιαφέρουσες διατάξεις

03/04/2019  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Νέος νόμος 4605/2019 με πολλές ενδιαφέρουσες διατάξεις

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 52 Α’/1.4.2019 ο Νόμος 4605/2019 «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) – Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις», ο οποίος περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ενδιαφέρουσες διατάξεις όπως:

  • Ρυθμίσεις για τα επιχειρηματικά πάρκα (άρθρα 9-10)
  • Ρυθμίσεις για την εξυγίανση της βιομηχανικής περιοχής των Οινοφύτων (άρθρο 11)
  • Ρυθμίσεις για τα τεχνικά επαγγέλματα (άρθρα 12-18)
  • Ρυθμίσεις για τις ιδιωτικές επενδύσεις (άρθρα 28-37)
  • Διάφορες ενδιαφέρουσες τροποποιητικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις (Άρθρα 40, 43, 44, 45) και
  • Θέσπιση νέου Οργανισμού και Κανονισμού Λειτουργίας της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (Άρθρο 53).


Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα