Νέος νόμος για διοικητικές απλουστεύσεις και καταργήσεις/συγχωνεύσεις δημοσίων φορέων

28/03/2014  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Νέος νόμος για διοικητικές απλουστεύσεις και καταργήσεις/συγχωνεύσεις δημοσίων φορέων

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 74 Α’/26.3.2014 ο Νόμος 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα – Τροποποιήσεις Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις», ο οποίος περιλαμβάνει διάφορες ενδιαφέρουσες διατάξεις, όπως:

  • Η κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτότυπων εγγράφων ή επικυρωμένων αντιγράφων στο σύνολο των συναλλαγών με τον ευρύτερο δημόσιο τομέα (Δημόσιο, Ο.Τ.Α. και επιχειρήσεις τους, ΝΠΔΔ, Δικαστήρια, κρατικά ΝΠΙΔ, κ.λπ.). Στο εξής θα υποβάλλονται και θα γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τις δημόσιες υπηρεσίες και φορείς, ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή/και των ακριβών αντιγράφων τους.
  • Η κατάργηση, από 1.1.2015, κάθε διάταξης υποχρέωσης δημοσίευσης στο ΦΕΚ/ΤΑΕ−ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. οιασδήποτε πράξης, στοιχείου, ανακοίνωσης κ.λπ. για τις ανώνυμες εταιρίες και τις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης. Η σχετική υποχρέωση αντικαθίσταται με υποχρέωση δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.
  • Η απλούστευση των δικαιολογητικών συμμετοχής σε διαγωνισμούς προμηθειών του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (ΚΠΔ)».
  • Η κατάργηση -μεταξύ άλλων φορέων και οργανισμών (βλ. Τ.Ε.Ο. Α.Ε.)- της εταιρείας «Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων και Αναπλάσεις» (ΕΑΧΑ Α.Ε.) και των Οργανισμών Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Ιωαννίνων (ΟΡΣΑ, ΟΡΘΕ και ΟΡΣΙ) και η μεταφορά και άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών από τις Υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ.
  • Η τροποποίηση του ισχύοντος συστήματος αξιολόγησης του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών (τροποποίηση Π.Δ. 318/1992 (Α΄161) «Αξιολόγηση των ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών -πλην των εκπαιδευτικών λειτουργών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης- και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου»).Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα