Νέος νόμος για διοικητικές απλουστεύσεις και καταργήσεις/συγχωνεύσεις δημοσίων φορέων

28/03/2014  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Νέος νόμος για διοικητικές απλουστεύσεις και καταργήσεις/συγχωνεύσεις δημοσίων φορέων

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 74 Α’/26.3.2014 ο Νόμος 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα – Τροποποιήσεις Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις», ο οποίος περιλαμβάνει διάφορες ενδιαφέρουσες διατάξεις, όπως:

 • Η κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτότυπων εγγράφων ή επικυρωμένων αντιγράφων στο σύνολο των συναλλαγών με τον ευρύτερο δημόσιο τομέα (Δημόσιο, Ο.Τ.Α. και επιχειρήσεις τους, ΝΠΔΔ, Δικαστήρια, κρατικά ΝΠΙΔ, κ.λπ.). Στο εξής θα υποβάλλονται και θα γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τις δημόσιες υπηρεσίες και φορείς, ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή/και των ακριβών αντιγράφων τους.
 • Η κατάργηση, από 1.1.2015, κάθε διάταξης υποχρέωσης δημοσίευσης στο ΦΕΚ/ΤΑΕ−ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. οιασδήποτε πράξης, στοιχείου, ανακοίνωσης κ.λπ. για τις ανώνυμες εταιρίες και τις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης. Η σχετική υποχρέωση αντικαθίσταται με υποχρέωση δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.
 • Η απλούστευση των δικαιολογητικών συμμετοχής σε διαγωνισμούς προμηθειών του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (ΚΠΔ)».
 • Η κατάργηση -μεταξύ άλλων φορέων και οργανισμών (βλ. Τ.Ε.Ο. Α.Ε.)- της εταιρείας «Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων και Αναπλάσεις» (ΕΑΧΑ Α.Ε.) και των Οργανισμών Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Ιωαννίνων (ΟΡΣΑ, ΟΡΘΕ και ΟΡΣΙ) και η μεταφορά και άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών από τις Υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ.
 • Η τροποποίηση του ισχύοντος συστήματος αξιολόγησης του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών (τροποποίηση Π.Δ. 318/1992 (Α΄161) «Αξιολόγηση των ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών -πλην των εκπαιδευτικών λειτουργών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης- και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου»).Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα

 • Υπογραφή νέας σύμβασης με το ΤΕΕ για το ΤΠΣ Άνδρου
    Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., σε συνεργασία με την εταιρεία ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού, ανέλαβε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, το οποίο...
 • Νέος Κτιριοδομικός Κανονισμός
    Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 3985/22.06.2023 η υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/66006/2360 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας με θέμα: «Έγκριση Κτιριοδομικού Κανονισμού». Σκοπός του κανονισμού είναι η ρύθμιση της κατασκευής...
 • Υπογραφή νέας σύμβασης με το ΤΕΕ
    Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., σε συνεργασία με την εταιρεία ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού, ανέλαβε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας το οποίο...
 • Υπογραφή 2ου & 3ου Κατασκευαστικού Συμβολαίου της Γ’ Φάσης Αποχέτευσης Λάρνακας
  Σε συνέχεια της υπογραφής του Κατασκευαστικού Συμβολαίου Γ2, το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) προχώρησε στην υπογραφή Συμφωνίας για άλλα δύο κατασκευαστικά Συμβόλαια της Γ’ Φάσης του Αποχετευτικού Συστήματος Λάρνακας: Στις 2/6/2023...
 • Υπογραφή νέας σύμβασης με την Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ
  Υπογραφή νέας σύμβασης με την Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ Η εταιρεία μας, κατόπιν σχετικού διαγωνισμού, ανέλαβε από την Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ, την εκτέλεση της σύμβασης: «Μελέτη δημιουργίας μουσείου γλυπτικής Λουκίας Γεωργαντή». Η...