Νέος νόμος για θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης

15/04/2012  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Νέος νόμος για θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α 85/11.04.2012 ο Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση – Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».

Ο νόμος περιλαμβάνει αρκετές και σημαντικές τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης), εκ των οποίων ενδιαφέρον για τον τεχνικό κλάδο παρουσιάζουν:

  • Η κατάρτιση του προγράμματος «Αυτοδιοίκηση – Κοινωνική Συνοχή – Ισόρροπη Ανάπτυξη (ΑΚΣΙΑ)», το οποίο διαρθρώνεται σε 3 θεματικούς άξονες: α) Άξονας 1. Χρηματοδότηση έργων που έχουν ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ», καθώς και νέων έργων προς ένταξη στο ΕΣΠΑ, β) Άξονας 2. Χρηματοδότηση των δήμων για την εκτέλεση έργων τοπικής σημασίας μέσω των διαδικασιών αυτεπιστασίας και γ) Άξονας 3. Μέτρα οικονομικής εξυγίανσης των Ο.Τ.Α. (χρηματοδότηση δανείων κ.λπ.).
  • Η τροποποίηση των αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων (άρθρο 5).
  • Η χορήγηση δυνατότητας ανάθεσης απ’ ευθείας ή με πρόχειρο διαγωνισμό (άρθρο 83 Ν.2362/1995) συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, έργων και μελετών (εκτός αυτών του Ν. 3316/05) με απόφαση του περιφερειάρχη, χωρίς προηγούμενη απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου (άρθρο 6, παρ.7).
  • Η δυνατότητα σύστασης Τεχνικών Συμβουλίων Δημοσίων Έργων με τοπική αρμοδιότητα μία ή περισσότερες Περιφερειακές Ενότητες, τα οποία γνωμοδοτούν για θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 αρμοδιότητας των Διευθύνσεων Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων που εξυπηρετεί, καθώς και των φορέων της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης της τοπικής αρμοδιότητάς του (άρθρο 6, παρ. 10).
  • Η αύξηση του ορίου για τον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας των συμβάσεων των ΟΤΑ από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, από 100.000 σε 200.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (άρθρο 9, παρ. 2).
  • Η δυνατότητα καθορισμού σε έργα των Δήμων ποσοστού 18% για τα γενικά έξοδα και το όφελος του εργολάβου, ανεξαρτήτως της πηγής χρηματοδότησης (άρθρο 9, παρ. 5).
  • Η παροχή δυνατότητας ευελιξίας στις πληρωμές συγχρηματοδοτούμενων συμβάσεων από εθνικά/ευρωπαϊκά προγράμματα. Π.χ. πληρωμή απαίτησης με ιδίους πόρους ή ΣΑΤΑ και αναπλήρωση των πόρων αυτών όταν έρθει το αντίστοιχο ποσό από το πρόγραμμα που έχει ενταχθεί η σύμβαση (άρθρο 9, παρ. 14).
  • Η ρητή, πλέον, πρόβλεψη ότι ανάθεση, παρακολούθηση και επίβλεψη της εκπόνησης μελετών ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ γίνεται από τους δήμους, ενώ η έγκριση αυτών γίνεται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση

Περαιτέρω, ο νόμος αυτός περιλαμβάνει νέες διατάξεις για τη σύσταση και λειτουργία Περιφερειακών Συνδέσμων Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ), ρυθμίσεις σε διάφορα θέματα αποκεντρωμένων διοικήσεων και Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και διάφορες άλλες διατάξεις αρμοδιότητας άλλων Υπουργείων.

Τέλος, με το νόμο αυτό ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία 2009/50/ΕΚ «σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης» (EE L 155 της 18.6.2009).Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα