Ν. 4546/2018 για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό

13/06/2018  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Ν. 4546/2018 για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α’ 101/12.06.2018 ο νόμος 4546/2018 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ «περί θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και άλλες διατάξεις».

Ο νέος νόμος περιλαμβάνει σημαντικές διατάξεις για την εναρμόνιση του εθνικού δικαίου με την Οδηγία 2014/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για την αποτελεσματική εφαρμογή του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού στα ύδατα της ΕΕ και τη δημιουργία ενός κοινού πλαισίου στα κράτη-µέλη της ΕΕ που θα συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη των θαλάσσιων δραστηριοτήτων και την αειφόρο χρήση των θαλάσσιων πόρων.

Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός εντάσσεται στην ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική της ΕΕ, ως το διατομεακό μέσο πολιτικής που επιτρέπει στις δημόσιες αρχές και τους ενδιαφερομένους να εφαρμόζουν συντονισμένη, ολοκληρωμένη και διασυνοριακή προσέγγιση και συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του άρθρου 3, σύμφωνα και με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (Σύμβαση UNCLOS), που κυρώθηκε με το ν. 2321/1995 (Α’ 136).

Με τον νόμο ορίζονται η δομή και το περιεχόμενο του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού που περιλαμβάνει:

  • Την εθνική χωρική στρατηγική για τον θαλάσσιο χώρο η οποία αποτελεί μέρος της εθνικής χωρικής στρατηγικής του άρθρου 3 του ν. 4447/2016.
  • Τα θαλάσσια χωροταξικά σχέδια τα οποία αντιστοιχούν στο περιφερειακό επίπεδο σχεδιασμού του άρθρου 2 του ν. 4447/2016 και αναφέρονται σε θαλάσσιες και παράκτιες χωρικές ενότητες που μπορεί να είναι υπο-περιφερειακού, περιφερειακού ή δια-περιφερειακού επιπέδου.

Επίσης, ρυθμίζονται λεπτομέρειες σχετικές με τις διαδικασίες δημόσιας διαβούλευσης, τη συνεργασία με κράτη-μέλη της ΕΕ και τρίτες χώρες με τις οποίες η Ελλάδα μοιράζεται θαλάσσια ύδατα, καθώς και παρακολούθησης του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού.

Τέλος, στο Μέρος Β’ περιλαμβάνεται πληθώρα άλλων διατάξεων που αφορούν τροποποιήσεις / αντικαταστάσεις άρθρων νόμων που άπτονται διαφόρων θεμάτων όπως εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, ορυκτά καύσιμα, βιοκαύσιμα, παραγωγή ενέργειας, εφαρμογή του ν. 4495/2017 για τον έλεγχο και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος, κ.ά.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα