Νέος νόμος για τις δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές και άλλα θέματα

14/10/2013  |  Επικαιρότητα   |   2 Σχόλια
Νέος νόμος για τις δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές και άλλα θέματα

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α’ 216/11.10.2013 ο νόμος 4199/2013 «Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών − Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις».

Με το Ν. 4199/13, θεσπίζονται διατάξεις για τις Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών, δηλαδή (ορισμός) τις μεταφορές επιβατών που εκτελούνται με κατάλληλα αυτοκίνητα, λεωφορεία υπεραστικού ή ημιαστικού τύπου εκτός των αστικών περιοχών, οι οποίες προσφέρονται αδιακρίτως και σε συνεχή βάση στο επιβατικό κοινό έναντι κομίστρου, ακολουθούν προκαθορισμένες διαδρομές (υπεραστικές γραμμές) και επιτρέπουν την επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών σε προκαθορισμένα σημεία (στάσεις). Επίσης, συνιστάται νέα ανεξάρτητη διοικητική αρχή με την επωνυμία «Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών» (Ρ.Α.Ε.Μ.) και καθορίζονται ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας, οι κανονιστικές και ρυθμιστικές αρμοδιότητες αυτής.

Περαιτέρω, ο νέος νόμος περιλαμβάνει διατάξεις που αφορούν τις σιδηροδρομικές μεταφορές, τις αστικές συγκοινωνίες, καθώς και μια σειρά σημαντικών διατάξεων τροποποίησης του θεσμικού πλαισίου των δημοσίων έργων (κ.ν. 3669/2008) και μελετών (Ν. 33160/05).

Για τα δημόσια έργα (άρθρο 107) οι τροποποιήσεις αφορούν κυρίως τις διατάξεις περί εγγραφής, κατάταξης και αναθεώρησης των πτυχίων των εργοληπτικών επιχειρήσεων.

Στον τομέα των μελετών και υπηρεσιών (άρθρα 108 και 109):

 • Τροποποιείται η παρ. 8 του άρθρου 39 του ν.3316/2005 με τη σύνθεση της Γ.Ε.Μ., έτσι ώστε να συμμετέχει σ’ αυτήν και ένας εκπρόσωπος του ΓΕΩΤΕΕ (καταργείται ο ένας εκπρόσωπος του ΤΕΕ).
 • Συμπληρώνονται οι διατάξεις για τις συμπληρωματικές συμβάσεις μελετών, ως εξής: «Στις περιπτώσεις συμβάσεων εκπόνησης μελετών που έχουν ανατεθεί σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρου 7 σε συνδυασμό με την παράγραφο 5 στοιχείο δ΄ του άρθρου 5 του ν. 3316/2005 και εκτελούνται κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, τεκμαίρεται ότι συντρέχει η προϋπόθεση υπό στοιχείου β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του ως άνω νόμου για τυχόν συμπληρωματικές κατά το είδος ή το μέγεθος (ποσότητα) μελέτες, μελετητικές εργασίες ή υπηρεσίες, που δεν περιλαμβάνονται ειδικά στην προεκτιμώμενη αμοιβή της αρχικής σύμβασης και οφείλονται σε λόγους που ανάγονται στη σταδιακή προσέγγιση της επίλυσης τεχνικού προβλήματος, εφόσον η διαπίστωση ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπό στοιχεία (α) και (γ) προέρχεται από την εκτέλεση μελετητικών εργασιών της αρχικής σύμβασης και δικαιολογείται από αυτήν». Με την πολυαναμενόμενη από το μελετητικό χώρο ρύθμιση αυτή διευθετούνται και επιλύονται τα διάφορα προβλήματα που υπήρχαν από την ιδιαιτέρως «στενή» ερμηνεία των ισχυουσών διατάξεων του Ν. 33160/05 κατά τους προελέγχους των Σ.Π. και των συμπληρωματικών συμβάσεων τόσο από το Ελεγκτικό Συνέδριο όσο και από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων.

Τέλος, ο νέος νόμος περιλαμβάνει και διάφορες άλλες διατάξεις αρμοδιότητας διαφόρων Υπουργείων, μεταξύ των οποίων και τη συγχώνευση των εταιριών Δ.ΕΠ.A.NO.Μ. Α.Ε., ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. και Ο.Σ.Κ. Α.Ε. σε μία νέα εταιρία Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΚΟ) με τίτλο «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.».2 Σχόλια

 • Πάνος Χασάπης

  October 15th, 2013 on 8:55 am

  Ευχαριστούμε για τούτη αλλά και γενικώς για τη διαρκή μέριμνά σας προς ενημέρωσή μας στη νομοθεσία.
  Επιτρέψτε μας και το εξής σύντομο σχόλιο για το άρθρο 109 του ν. 4199/2013, που αναφέρεται στο άρθρο 29 του ν. 3316/2005 (συμπληρωματικές συμβάσεις μελετών):
  Όταν σε οποιαδήποτε σύμβαση εκπόνησης μελέτης συμβαίνει αυτό που στο τέλος της διάταξης αναφέρεται ως προϋπόθεση για τη συναγωγή του «τεκμηρίου», αποκλείεται εκ φύσεως να προσδοθεί «προβλέψιμος» χαρακτήρας στις περιστάσεις που δίνουν αντικείμενο σε συμπληρωματική σύμβαση για την εν λόγω μελέτη.
  Εν τούτοις αυτή την αυτονόητη (κατά τη γνώμη μας) σκέψη, που ισχύει μόνο για τις συμβάσεις μελετών, αρνούνται συστηματικά (χωρίς αιτιολογία) να υιοθετήσουν τα όργανα ελέγχου νομιμότητας των συμπληρωματικών συμβάσεων, εξομοιώνοντας τα κριτήρια για τις απρόβλεπτες περιστάσεις μεταξύ συμβάσεων μελετών και συμβάσεων εργολαβιών, και οδηγώντας θεωρητικώς κάθε σύμβαση εκπόνησης μελέτης σε αδιέξοδο.
  Η νέα διάταξη λοιπόν ήταν αναγκαία αλλά κατά τη γνώμη μας έπρεπε να έχει «ερμηνευτικό χαρακτήρα», με την τυπική έννοια του όρου. Τότε θα καταλάμβανε «αυτόματα» όλες τις συμπληρωματικές συμβάσεις μελετών, άσχετα από τη νομική βάση με την οποία ανατέθηκε η αρχική σύμβαση, πράγμα που είναι λογικό και σωστό. Αφού δεν υπάρχει βάσιμος λόγος για να δικαιολογείται η εξαίρεση των λοιπών μελετών, δηλαδή εκείνων που δεν χρηματοδοτούνται από κοινοτικά προγράμματα, εκείνων που ανατέθηκαν με το ν. 716/1977 κλπ., από το «τεκμήριο» που θέτει η νέα διάταξη. Τώρα με τον τρόπο που διατυπώθηκε η νέα διάταξη συνάγεται με επιχείρημα “a contrario”, ότι για όλες αυτές τις μελέτες, είναι καταδικασμένη κάθε συμπληρωματική σύμβαση για αντικείμενο που η αναγκαιότητά του βασίζεται αποκλειστικώς στα συμπεράσματα της σταδιακώς εκπονούμενης μελέτης, μολονότι αυτό δεν ήταν προβλέψιμο από τον εργοδότη χωρίς την εργασία και την αντίστοιχη «πρόταση» του αναδόχου μελετητή.
  Πάνος Χασάπης

  • Κωνσταντίνος Καλέργης

   October 15th, 2013 on 9:49 am

   Συμφωνώ απολύτως με τις πολύ εύστοχες παρατηρήσεις του έγκριτου Π. Χασάπη (με μόνη διευκρίνιση ότι η διάταξη αυτή δεν συνδέεται με την πηγή χρηματοδότησης). Εκτιμώ ότι η συγκεκριμένη επιλογή και τελική διατύπωση συνδιαμορφώθηκε από τη ΓΓΔΕ και την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων.
   Σε κάθε περίπτωση, έστω και έτσι, πιστεύω ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση διευκολύνει τις διαδικασίες, καθόσον καταλαμβάνει ή/και μπορεί να «καλύψει» τις πλείστες περιπτώσεις απαίτησης συμπληρωματικών εργασιών κατά τη διάρκεια εκπόνησης μελέτης που ανατέθηκε με τη διαδικασία του άρθρου 7 του Ν. 3316/05 (ως γνωστόν, συγκριτικώς είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις εφαρμογής του άρθρου 6). Στο πλαίσιο αυτό, πιστεύω ότι πρέπει να κριθεί θετικά τόσο η ρύθμιση όσο και η πρωτοβουλία (η οποία, για να αποδίδουμε ορθώς και τα εύσημα, γνωρίζω ότι ξεκίνησε από την ΔΜΕΟ).

Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα