Νέος νόμος για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων και άλλα θέματα ΥΠΕΚΑ

21/02/2013  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Νέος νόμος για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων και άλλα θέματα ΥΠΕΚΑ

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α 42/19.2.2013 ο νόμος 4122/2013 «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».

Με το Ν. 4122/2013 εναρμονίζεται η εθνική νομοθεσία με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 2010 «Για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (αναδιατύπωση)» (ΕΕ L153 της 18.6.2010), η οποία αντικαθιστά την προγενέστερη Οδηγία 2002/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2002, που ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο της χώρας με το ν. 3661/2008 (Α΄89).

Εκτός των διαφόρων διατάξεων του νόμου που ρυθμίζουν τα θέματα ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, ενδιαφέρον έχουν τα εξής θέματα:

  • Προβλέπεται η σύνταξη νέου Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ), ο οποίος θα εγκριθεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και θα αντικαταστήσει τον ισχύοντα σήμερα (ΚΥΑ Δ6/Β/οικ.5825/2010 Β΄ 407).
  • Προβλέπεται ξεχωριστό Μητρώο Εταιρειών ενεργειακής επιθεώρησης. Για να εγγραφεί μία εταιρεία, οιασδήποτε νομικής μορφής, στο Μητρώο απαιτείται ένας τουλάχιστον εταίρος να είναι Ενεργειακός Επιθεωρητής.

Περαιτέρω, ο Ν. 4122/2013 περιλαμβάνει και άλλες διατάξεις, εκ των οποίων ιδιαίτερο ενδιαφέρουν έχουν:

  • Το άρθρο 24, με το οποίο παρατείνεται η προθεσμία εκπόνησης ή/και ανάθεσης μελετών ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ του Ν. 2508/97, που έχουν ενταχθεί σε κοινοτικά προγράμματα χρηματοδότησης, μέχρι τις 30.06.2013. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την παρ. 3α του άρθρου 30 του ν. 3889/2010, όπως είχε τροποποιηθεί δύο φορές, η προθεσμία αυτή ήταν 30.9.2012. Η χορήγηση της νέας αυτής παράτασης είναι πολύ σημαντική, διότι επιλύει προβλήματα σε πλήθος διαγωνισμών μελετών ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ, ενταγμένων στα Π.Ε.Π. (π.χ. Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, κ.ά.), οι οποίοι είτε έχουν ολοκληρωθεί είτε βρίσκονται στην τελική φάση ολοκλήρωσης, αλλά οι φορείς ανάθεσης δεν μπορούσαν να προβούν στη λήψη κατακυρωτικής απόφασης λόγω παρόδου της ανωτέρω προθεσμίας. Σχετική, επιτυχής τελικώς, παρέμβαση για το θέμα αυτό είχε γίνει από τον Σύνδεσμο Εταιρειών-Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ).
  • Το άρθρο 26, το οποίο περιλαμβάνει σημαντικές τροποποιήσεις του «Κώδικα Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης Ακινήτων» (Ν. 2882/2001, Α’ 17).
  • Το άρθρο 27, με το οποίο παρατείνεται έως 25.11.2013 η προθεσμία έκδοσης άδειας εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών με τον παλιό ΓΟΚ (Ν. 1577/1985) για περιπτώσεις που είχε υποβληθεί ο σχετικός φάκελος πριν την έναρξη ισχύος του Ν. 4067/2012 (Νέος Οικοδομικός Κανονισμός).Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα