Κατευθυντήρια Οδηγία ΕΑΑΔΗΣΥ για την καταπολέμηση της διαφθοράς

08/07/2015  |  Επικαιρότητα   |   1 Σχόλια
Κατευθυντήρια Οδηγία ΕΑΑΔΗΣΥ για την καταπολέμηση της διαφθοράς

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της για έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών προς τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και τις αναθέτουσες αρχές σχετικά με ζητήματα δημοσίων συμβάσεων που αφορούν ιδίως στην ερμηνεία της σχετικής εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας (άρθρο 2 παρ. 2 περ. δ’ ν. 4013/2011), εξέδωσε και δημοσιοποίησε την Κατευθυντήρια Οδηγία 9/2015, σχετικά με την καταπολέμηση της διαφθοράς κατά τη διεξαγωγή δημοσίων διαγωνισμών.

Με την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή οδηγία επιχειρείται αφενός η παρουσίαση των βασικότερων νέων νομοθετικών ρυθμίσεων που συμβάλλουν στην καταπολέμηση της διαφθοράς κατά τη διεξαγωγή των δημοσίων διαγωνισμών, αφετέρου να ενθαρρυνθούν οι ορθές πρακτικές για την πρόληψη και τον εντοπισμό φαινομένων διαφθοράς κατά τη διεξαγωγή των δημοσίων διαγωνισμών.1 Σχολιάστε

  • Κωνσταντίνος Καλέργης

    July 9th, 2015 on 1:27 pm

    Να μία αναγκαία και ουσιαστική μεταρρύθμιση (!!): Να ολοκληρωθεί, επιτέλους, το εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών διαγωνισμών (ΕΣΗΔΗΣ), ώστε να εφαρμόζεται -υποχρεωτικώς και ανεξαιρέτως- σε όλους τους όλους τους διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων (έργα, υπηρεσίες και προμήθειες), και, περαιτέρω, να συμπληρωθεί με ένα υποσύστημα ελέγχου και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών σε σχέση με τους δείκτες που αναφέρονται στην εν λόγω Οδηγία της ΕΑΑΔΗΣΥ ως υποκρύπτοντες διαφθορά.

Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα