Συμμόρφωση με Οδηγία 2010/75/ΕΕ περί βιομηχανικών εκπομπών

01/07/2013  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Συμμόρφωση με Οδηγία 2010/75/ΕΕ περί βιομηχανικών εκπομπών

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 1450/14.6.2013 η Κ.Υ.Α. 36060/1155/Ε.103/16.6.2013 «Καθορισμός πλαισίου κανόνων, μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιομηχανικές δραστηριότητες, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2010/75/ΕΕ «περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010».

Με την απόφαση αυτή, η οποία εκδίδεται κατ’ εφαρμογή των άρθρων 3, 4, 5, 8, 10 και 11 του Ν.1650/1986, όπως τα άρθρα 3, 4 και 5 τροποποιήθηκαν με το Ν.3010/2002 και στη συνέχεια με το Ν.4014/2011 και σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010 «περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)» που έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EEL 334/17/2010), θεσπίζονται κανόνες, μέτρα και διαδικασίες που αποσκοπούν στην ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης από βιομηχανικές δραστηριότητες καθώς και στην αποφυγή και, όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, στη μείωση των εκπομπών στην ατμόσφαιρα, τα νερά και το έδαφος, καθώς και στην πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων, ώστε να επιτυγχάνεται υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος στο σύνολό του.

Η απόφαση εφαρμόζεται στις βιομηχανικές δραστηριότητες που προκαλούν ρύπανση, οι οποίες αναφέρονται ρητώς στην Κ.Υ.Α. (Ενεργειακές βιομηχανίες, Παραγωγή και επεξεργασία μετάλλων, Βιομηχανία ορυκτών προϊόντων, Χημική βιομηχανία, Διαχείριση αποβλήτων, μονάδες καύσης, μονάδες αποτέφρωσης και συναποτέφρωσης αποβλήτων, κ.ά.).Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα