Συμμόρφωση με Οδηγία 2011/70/Ευρατόμ περί αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων

05/09/2013  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Συμμόρφωση με Οδηγία 2011/70/Ευρατόμ περί αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ A 177/12.8.2013 το Π.Δ. 122/2013 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/70/Ευρατόμ του Συμβουλίου της 19ης Ιουλίου 2011 περί θεσπίσεως κοινοτικού πλαισίου για την υπεύθυνη και ασφαλή διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων (ΕΕ L 199/02.08.2011)».

Με το νέο αυτό Προεδρικό Διάταγμα προσαρμόζεται η ελληνική νομοθεσία στην Οδηγία 2011/70/Ευρατόμ, η οποία αφορά τη διαχείριση των αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων. Σκοπός του Διατάγματος είναι:

α. H συμπλήρωση και διεύρυνση του υπάρχοντος εθνικού νομικού, ρυθμιστικού και οργανωτικού πλαισίου για τη διασφάλιση της υπεύθυνης και ασφαλούς διαχείρισης αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων, προκειμένου να αποφευχθεί αδικαιολόγητη και περιττή επιβάρυνση των επερχόμενων γενεών.

β. H συμπλήρωση και διεύρυνση του υπάρχοντος εθνικού πλαισίου για την επίτευξη ασφαλείας υψηλού επιπέδου, όσον αφορά τη διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων, για την προστασία των εργαζομένων και του πληθυσμού, έναντι κινδύνων που προκύπτουν από τις ιοντίζουσες ακτινοβολίες.

γ. Η εξασφάλιση της απαραίτητης ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού, όσον αφορά τη διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων, λαμβανομένων δεόντως υπόψη των ζητημάτων που συναρτώνται με την προστασία της δημόσιας ασφάλειας και της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

δ. H συμπλήρωση των βασικών κανόνων που αναφέρονται στο άρθρο 30 της συνθήκης Ευρατόμ, σχετικά με την ασφάλεια των αναλωθέντων καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλήτων.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα