Έκδοση Κατευθυντήριας Οδηγίας της ΕΑΑΔΗΣΥ για το ΚΗΜΔΗΣ

26/02/2015  |  Επικαιρότητα   |   1 Σχόλια
Έκδοση Κατευθυντήριας Οδηγίας της ΕΑΑΔΗΣΥ για το ΚΗΜΔΗΣ

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της για έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών προς τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και τις αναθέτουσες αρχές σχετικά με ζητήματα δημοσίων συμβάσεων που αφορούν ιδίως στην ερμηνεία της σχετικής εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας (άρθρο 2 παρ. 2 περ. δ’ ν. 4013/2011), εξέδωσε και δημοσιοποίησε την Κατευθυντήρια Οδηγία 7 (Απόφαση 21/2015 της ΕΑΑΔΗΣΥ) σχετικά με την υποχρέωση ανάρτησης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Υπενθυμίζεται ότι το ΚΗΜΔΗΣ συστάθηκε με σκοπό τη συλλογή, επεξεργασία και δημοσιοποίηση στοιχείων όλων των σταδίων ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, οι οποίες συνάπτονται γραπτώς, με ηλεκτρονικό μέσο ή προφορικώς, μεταξύ των φορέων του δημόσιου τομέα και τρίτων, με αντικείμενο την εκτέλεση έργων, την προμήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, εφόσον ο προϋπολογισμός τους είναι ύψους ίσου ή μεγαλύτερου των χιλίων (1.000) ευρώ. Η υποχρέωση των φορέων για καταχώριση στο ΚΗΜΔΗΣ ξεκίνησε την 04.02.2013 για τα Υπουργεία, την 02.04.2013 για τους λοιπούς υπόχρεους φορείς πλην των ΟΤΑ και την 02.05.2013 για τους ΟΤΑ.1 Σχολιάστε

  • Κωνσταντίνος Καλέργης

    February 27th, 2015 on 2:38 pm

    Το ΚΗΜΔΗΣ συνιστά πλέον μοναδική πηγή άμεσης πληροφόρησης για τον τομέα των δημοσίων συμβάσεων της χώρας μας. Απαιτεί, όμως, σημαντικές βελτιωτικές παρεμβάσεις, ώστε να μπορεί να λαμβάνει κάθε ενδιαφερόμενος τις πληροφορίες που επιθυμεί αποτελεσματικά και γρήγορα (π.χ. προκηρύξεις διαγωνισμών συγκεκριμένων τομέων και κατηγοριών). Ειδικώς για τις προκηρύξεις, από τις 1/3/2015 που ξεκινά η ισχύς του Ν. 4281/14, το ΚΗΜΔΗΣ καθίσταται -ουσιαστικώς- η μοναδική πηγή πληροφόρησης της αγοράς (ο νέος νόμος προβλέπει ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ, στους ιστοτόπους των Φορέων Ανάθεσης και, βεβαίως, στο TED για τις συγχρηματοδοτούμενες συμβάσεις).

Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα