Οδηγός εφαρμογής της κράτησης του 0,06% υπέρ της ΑΕΠΠ

04/12/2017  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Οδηγός εφαρμογής της κράτησης του 0,06% υπέρ της ΑΕΠΠ

Η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) συνέταξε και δημοσιοποίησε Οδηγό εφαρμογής της υποχρεωτικής κράτησης του 0,06% υπέρ της Αρχής, με τον οποίο διευκρινίζονται θέματα του τρόπου υπολογισμού, παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης για την αποφυγή λαθών στην εφαρμογή της υποχρέωσης. Ο Οδηγός περιέχει τις απαραίτητες πληροφορίες και κατευθύνσεις για την ορθή εφαρμογή της κράτησης, συμβουλές για τη μείωση του περιττού διοικητικού φόρτου, λαθών και αστοχιών, καθώς και συχνότερες ερωτήσεις και απαντήσεις, παραδείγματα και ειδικές περιπτώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι οι διατάξεις του Βιβλίου IV περί της έννομης προστασίας κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων (άρθρα 345 έως 374), διέπουν τις διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται από την αναθέτουσα αρχή στο πλαίσιο διαγωνιστικής διαδικασίας που ξεκινά (παρ. 7 του άρθρου 379 Ν. 4412/2016, όπως ισχύει κατόπιν της τροποποιήσεώς του από το άρθρο 43 του Ν. 4487/2017):

  1. για τις δημόσιες συμβάσεις γενικών υπηρεσιών και τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, μετά την 26η Ιουνίου 2017,
  2. για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, τις δημόσιες συμβάσεις εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, με εκτιμώμενη αξία σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α.) ίση ή ανώτερη των 5.225.000 ευρώ (ήτοι του κατώτατου ορίου των άρθρων 5 και 235 του 4412/2016, όπως κάθε φορά ισχύουν), καθώς και των συμβάσεων παραχώρησης έργων και υπηρεσιών με εκτιμώμενη αξία σύμβασης ίση ή ανώτερη των 5.225.000 ευρώ (ήτοι το κατώτατο όριο του άρθρου 1 παρ. 2 περίπτωση α` του ν. 4413/2016, όπως κάθε φορά ισχύει), μετά την 1η Ιανουαρίου 2018,
  3. για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, τις δημόσιες συμβάσεις εκπόνησης μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) και κατώτερη των 5.225.000 ευρώ (ήτοι του κατώτατου ορίου των άρθρων 5 και 235 του 4412/2016, όπως ισχύουν κάθε φορά), καθώς και των συμβάσεων παραχώρησης έργων και υπηρεσιών με εκτιμώμενη αξία σύμβασης κατώτερη των 5.225.000 ευρώ (ήτοι το κατώτατο όριο του άρθρου 1 παρ. 2 περίπτωση α` του ν. 4413/2016, όπως ισχύει κάθε φορά), μετά την 1η Μαρτίου 2018.

Περισσότερες πληροφορίες για την ΑΕΠΠ μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα της: http://www.aepp-procurement.gr/.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα