Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης αιγιαλού και παραλίας

14/04/2015  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης αιγιαλού και παραλίας

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 578 Β’/09-04-2015 η υπ’ αριθ. ΔΔΠ0005159/586Β’ ΕΞ2015 Απόφαση Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης – Οικονομικών, που αφορά την απευθείας παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού στα όρια της διοικητικής περιφέρειας των οποίων βρίσκονται.

Η παραχώρηση αρχίζει με τη δημοσίευση της απόφασης, ισχύει μέχρι 31-3-2017 και γίνεται αποκλειστικά για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού. Το δικαίωμα της απλής χρήσης των ανωτέρω χώρων μπορεί να μεταβιβαστεί ολικά ή μερικά από τους Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού σε δημοτικές Α.Ε. του άρθρου 266 του Ν3463/06 ή και σε τρίτους με σύναψη σύμβασης μίσθωσης.

Από την παραχώρηση εξαιρούνται α) οι κοινόχρηστοι χώροι η διαχείριση των οποίων ανήκει σε  άλλους φορείς πλην του Υπ. Οικονομικών, β) χώροι οι οποίοι έχουν παραχωρηθεί νόμιμα για την άσκηση ορισμένων εμπορικών επιχειρήσεων και παραγωγικών δραστηριοτήτων (λ.χ. εκμετάλλευσης χύδην φορτίων, αλιευτικές) γ) χώροι με εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν σκοπούς Εθνικής Άμυνας και Ασφάλειας ή έχει ανασταλεί ο κοινόχρηστος χαρακτήρας τους, δ) χώροι στους οποίους έχουν εκτελεσθεί έργα άνευ ή καθ’ υπέρβαση αδείας του Ν2971/01, ε) χώροι με ακατάλληλες γεωμορφολογικές συνθήκες για την ασφάλεια και υγεία των λουομένων και στ) χώροι με εύρος αιγιαλού ή όχθης μικρότερο των έξι (6) μέτρων.

Η παραχώρηση γίνεται έναντι ανταλλάγματος το οποίο ορίζεται σε ποσοστό 30% επί των ακαθαρίστων εσόδων που πραγματοποιεί ο φορέας του ίδιου άρθρου από την άσκηση των προβλεπόμενων δραστηριοτήτων στους κοινόχρηστους χώρους.

Οι Ο.Τ.Α. στους οποίους παραχωρούνται οι ανωτέρω χώροι, αναλαμβάνουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις (άρθρο 7)  για την προστασία της φυσικής μορφολογίας, των βιοτικών στοιχείων των χώρων, καθώς και τον κοινόχρηστο χαρακτήρα τους. Σε περίπτωση μεταβίβασης του δικαιώματος παραχώρησης της απλής χρήσης των χώρων σε επιχειρήσεις ή σε τρίτους, αυτοί καθίστανται συνυπεύθυνοι στις υποχρεώσεις αυτές. Το Δημόσιο, ως κύριος διαχειριστής των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, διατηρεί το δικαίωμα για την προστασία τους, καθώς και όλες τις ερευνητικές και ελεγκτικές αρμοδιότητές του που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα