Άνθρωποι

Από την ίδρυση της, η εταιρεία λειτουργεί με ανθρωποκεντρικά κριτήρια, επενδύοντας στο ανθρώπινο δυναμικό της, το οποίο συνιστά το πολυτιμότερο περιουσιακό της στοιχείο. Η Διοίκηση της εταιρείας έχει δημιουργήσει και μεριμνά για τη διατήρηση ενός οικογενειακού εργασιακού περιβάλλοντος, το οποίο διασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι είναι ευχαριστημένοι και απολαμβάνουν την καθημερινή εργασία τους.

Στην εταιρεία έχει αναπτυχθεί και εφαρμόζεται σύγχρονο σύστημα διαχείρισης ανθρώπινων πόρων, του οποίου βασικοί στόχοι είναι:

  • Η εργασιακή ικανοποίηση, η εξέλιξη, η ανάδειξη και η καταξίωση των στελεχών στον ευρύτερο μελετητικό και επιστημονικό χώρο.
  • Η διαρκής ανταγωνιστικότητα στην αγορά.
  • Η άρτια, έγκαιρη και ποιοτική παροχή των προβλεπόμενων υπηρεσιών κάθε σύμβασης.
  • Η εκπλήρωση των προσδοκιών και η ικανοποίηση των Πελατών.
  • Η τήρηση των νομικών και κοινωνικών υποχρεώσεων.
  • Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας.
  • Η συναγωνιστική, αποδοτική διατμηματική συνεργασία.