Θέσεις Εργασίας

Tρέχουσες θέσεις εργασίας εντός Ελλάδας

Η Εταιρεία μας αναζητά Μηχανικούς για να στελεχώσει τις ακόλουθες θέσεις Ομάδας Επίβλεψης Κατασκευής έργων Φυσικού Αερίου.

1. Μηχανικός για τη θέση του Επικεφαλής (Project Manager) Ομάδας Επίβλεψης (Κωδικός θέσης: ENG-1)

 

Απαιτούμενα Προσόντα:
Διπλωματούχος Μηχανικός, με εμπειρία μεγαλύτερη των δέκα (10) ετών, εκ των οποίων τα τέσσερα (4) Επικεφαλής σε έργα κατασκευής αγωγών φυσικού αερίου ή δικτύων φυσικού αερίου ή συνδέσεων φυσικού αερίου.

 

2. Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής (Construction Manager) (Κωδικός θέσης: ENG-2)

 

Απαιτούμενα Προσόντα: 

Διπλωματούχος ή Πτυχιούχος Μηχανικός, με εμπειρία μεγαλύτερη των πέντε (5) ετών, εκ των οποίων τα δύο (2) σε διοικητική θέση (Υπεύθυνος Συντονισμού ) σε έργα κατασκευής αγωγών φυσικού αερίου ή δικτύων φυσικού αερίου ή συνδέσεων φυσικού αερίου.

 

3. Μηχανικός Παρακολούθησης Έργου (Project Control) (Κωδικός θέσης: ENG-3)

 

Απαιτούμενα Προσόντα: 

Απαιτείται Διπλωματούχος ή Πτυχιούχος Μηχανικός, με γενική επαγγελματική εμπειρία μεγαλύτερη των πέντε (5) ετών εκ των οποίων τα δύο (2) σε πληροφοριακά συστήματα Διοίκησης Έργου, Primavera, MIS κ.λπ. ή ισοδύναμο.

 

4. Μηχανικοί Επίβλεψης Κατασκευής επί τόπου των έργων στις πόλεις ΑΡΤΑ, ΠΡΕΒΕΖΑ, ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ και ΙΩΑΝΝΙΝΑ (Κωδικοί θέσεων: ENG-4-ΑΡΤΑ, ENG-4-PREV, ENG-4-HGOUM, ENG-4-IOAN)

 

Απαιτούμενα Προσόντα: 

Διπλωματούχοι ή/και Πτυχιούχοι Μηχανικοί, με εργοταξιακή εμπειρία μεγαλύτερη των πέντε (5) ετών εκ των οποίων τα δύο (2) έτη σε εργοτάξια έργων κατασκευής χαλύβδινων αγωγών φυσικού αερίου ή αγωγών φυσικού αερίου πολυαιθυλενίου ή συνδέσεων φυσικού αερίου.

 

Υποβολή αιτήσεων: Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr<at>roikos<dot>gr, με αναφορά του κωδικού της θέσης εργασίας. Θα τηρηθούν όλοι οι κανόνες εχεμύθειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 

 

Την παρούσα περίοδο η εταιρεία μας επιθυμεί να προσλάβει για τις δραστηριότητές της στην Ελλάδα τις κάτωθι ειδικότητες:

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Κωδικός θέσης: EM-1)

 

Βασικές αρμοδιότητες της θέσης:

 • Συμμετοχή στην ψηφιακή σχεδίαση ηλεκτρομηχανολογικών μελετών (Η/Μ) κτιριακών και υδραυλικών έργων
 • Συμμετοχή στην σύνταξη τεχνικών εκθέσεων, προμετρήσεων και προϋπολογισμού Η/Μ μελετών
 • Συμμετοχή στην εκπόνηση τεχνικών υπολογισμών Η/Μ έργων
 • Συμμετοχή στην σύνταξη προσφορών για τα ανωτέρω έργα

Ο/Η υποψήφιος-α πρέπει να διαθέτει (ελάχιστα προσόντα):

 • Πτυχίο ανώτερου εκπαιδευτικού ιδρύματος (Ελλάδος ή εξωτερικού) Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
 • Τουλάχιστον τρία χρόνια εμπειρίας στην εκπόνηση Η/Μ μελετών
 • Άριστη γνώση AutoCAD, MS Office
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Επιθυμητά προσόντα:

 • Καλή γνώση της σχετικής νομοθεσίας και των προδιαγραφών εκπόνησης Η/Μ μελετών
 • Καλή γνώση λογισμικών σχεδίασης και διαστασιολόγησης Η/Μ εγκαταστάσεων (4M, Tisoft)
 • Εμπειρία σε διαδικασίες δημοσίων έργων, έκδοσης οικοδομικών αδειών
 • Εμπειρία σε Η/Μ εγκαταστάσεις υδραυλικών έργων (αντλιοστάσια, βιολογικοί καθαρισμοί)

 

Σχεδιαστής – Cad Expert (Κωδικός θέσης: CE-1)

 

Βασικές αρμοδιότητες της θέσης:

 • Ψηφιακή σχεδίαση στο πλαίσιο μελετών κτιριακών έργων και έργων υποδομής

Ο/Η υποψήφιος-α πρέπει να διαθέτει (ελάχιστα προσόντα):

 • Άριστη γνώση ψηφιακής σχεδίασης σε περιβάλλον AutoCAD κτιριακών έργων και έργων υποδομής
 • Η προηγούμενη εμπειρία σε κτιριακά έργα ή/και σε υδραυλικά έργα αξιολογείται πολύ θετικά.
 • Πτυχίο ανώτερου-τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος (Δομικών Έργων ή Μηχανολογίας) θα αξιολογηθεί ιδιαίτερα.
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

 

Τρέχουσες θέσεις εργασίας εκτός Ελλάδας

Την παρούσα περίοδο η εταιρεία μας επιθυμεί να προσλάβει επιστημονικό προσωπικό για την επίβλεψη κατασκευαστικών συμβολαίων αποχετευτικών και υδρευτικών έργων στην Κύπρο. Συγκεκριμένα, ζητούνται οι κάτωθι ειδικότητες:

 

Διευθυντής του Έργου – Project Manager (Κωδικός θέσης CY-ENG.1)

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Να είναι κάτοχος πανεπιστημιακού τίτλου Πολιτικής Μηχανικής και να είναι εγγεγραμμένος στο ΕΤΕΚ.
 • Να έχει τουλάχιστον δεκαπέντε (15) χρόνια μεταπτυχιακή γενική επαγγελματική πείρα στην Πολιτική Μηχανική.
 • Να έχει τουλάχιστον 5 χρόνια επαγγελματική πείρα στην επίβλεψη ή/και διαχείριση τεχνικών έργων, περιλαμβανομένων και έργων υποδομής του Δημοσίου ή του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα στα οποία να συμπεριλαμβάνονται και έργα μεταφοράς πόσιμου ή/και ανακυκλωμένου ύδατος.
 • Να έχει επιβλέψει ή/και διαχειριστεί συμβόλαιο για την κατασκευή ενός (1) τεχνικού έργου υποδομής προϋπολογισμού κατασκευαστικού κόστους πέραν των 5.000.000 € ή δύο τεχνικών έργων υποδομής, προϋπολογισμού κατασκευαστικού κόστους πέραν των 2.500.000 € το καθένα τα τελευταία δέκα έτη.

 

Μηχανικός Εργοταξίου (Κωδικός θέσης CY-ENG.2)

 

Ελάχιστα προσόντα:

 • Να είναι κάτοχος πανεπιστημιακού τίτλου Πολιτικής Μηχανικής και να είναι εγγεγραμμένος στο ΕΤΕΚ.
 • Να διαθέτει τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια μεταπτυχιακή γενική πείρα στην Πολιτική Μηχανική.
 • Να διαθέτει τουλάχιστον τρία (3) χρόνια επαγγελματική πείρα στην επίβλεψη τεχνικών έργων, περιλαμβανομένων και έργων του Δημοσίου ή του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, στα οποία να συμπεριλαμβάνονται και αποχετευτικά συστήματα λυμάτων ή /και όμβριων.

 

Επιθεωρητής Έργου – Inspector (Κωδικός θέσης CY-ENG.3)

 

Ελάχιστα προσόντα:

 • Να είναι κάτοχος διπλώματος του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου ή ισότιμου προσόντος στον κλάδο της Πολιτικής Μηχανικής.
 • Να διαθέτει τουλάχιστον τρία (3) χρόνια μεταπτυχιακή επαγγελματική πείρα στον τομέα του.

 

Υποβολή αιτήσεων:

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr<at>roikos<dot>gr, με αναφορά του κωδικού της θέσης εργασίας.

Θα τηρηθούν όλοι οι κανόνες εχεμύθειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων.