Θέσεις Εργασίας

Tρέχουσες θέσεις εργασίας εντός Ελλάδας

Η Εταιρεία Ροϊκός Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. αναζητά Μηχανικούς για να στελεχώσει τις ακόλουθες θέσεις σχετικά με την Επίβλεψη Κατασκευής έργου Φυσικού Αερίου.

1. Μηχανικός Διαχείρισης (Δημόσιας Σύμβασης), έργου Φυσικού Αερίου (Κωδικός θέσης: ENG-1)

Μηχανικός Διαχείρισης (Δημόσιας Σύμβασης), έργου Φυσικού Αερίου

Βασικές αρμοδιότητες της θέσης:

 • Υπεύθυνος των ζητημάτων που άπτονται των συμβατικών θεμάτων των Αναδόχων και ΑΠΥΔΕΕ σε συνεργασία με τον Project Manager
 • Διασφάλιση εκτέλεσης των έργων σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις των Αναδόχων Κατασκευής.
 • Προετοιμασία προσχεδίων και έλεγχος συμβολαίων μεταξύ του ΚτΕ και των Αναδόχων Κατασκευής
 • Γνωμοδοτήσεις σε συνεργασία με τον Project Manager σχετικά με τις αξιώσεις, των τροποποιήσεων, εάν απαιτείται
 • Διασφάλιση γραπτών ειδοποιήσεων, συγκαταθέσεων, πιστοποιήσεων και εγκρίσεων
 • Διασφάλιση ότι δεν θα ληφθούν μέτρα που θα απαλλάσσουν τους Αναδόχους από τις υποχρεώσεις τους βάσει της Σύμβασης, εκτός εάν αναφέρεται σε αυτήν.
 • Διατήρηση αρχείου στοιχείων που έχουν προστεθεί ή διαγραφεί από κάθε σύμβαση και τους λόγους αυτών

Απαιτούμενα Προσόντα:
Απαιτείται Διπλωματούχος ή Πτυχιούχος Μηχανικός, με γενική επαγγελματική εμπειρία μεγαλύτερη των πέντε (5) ετών εκ των οποίων τα δύο (2) στη διαχείριση ή εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων με εμπειρία στην υλοποίηση ή στην υποστήριξη Φορέων Υλοποίησης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων.

 

2. Επικεφαλής Μηχανικός Κατασκευής (Construction Manager) έργου Φυσικού Αερίου (Κωδικός θέσης: ENG-2)

Επικεφαλής Μηχανικός Κατασκευής (Construction Manager), έργου Φυσικού Αερίου

Βασικές αρμοδιότητες της θέσης:

 • Είναι γενικά υπεύθυνος για την επάρκεια της επιθεώρησης, παρακολούθησης και επίβλεψης των εργασιών κατασκευής των έργων ευθύνης του.
 • Τον έλεγχο, και εισήγηση στον Project Manager των αναλυτικών μεθόδων κατασκευής σύμφωνα με τα συμβατικά έγγραφα και το θεσμικό πλαίσιο των δημοσίων έργων
 • Συμμετέχει στη σύνταξη των μηνιαίων και έκτακτων αναφορών για τα έργα ευθύνης του, όπως απαιτούνται και βάσει των εγκεκριμένων ημερολογίων των έργων
 • Διατηρεί καθημερινές επαφές και αναφέρει στον ΚτΕ και στον Project Manager
 • Παρακολουθεί, συλλέγει και παρέχει στοιχεία στο Μηχανικό για τα θέματα Ελέγχου Έργου για τα χρονοδιαγράμματα των έργων και τη συντελούμενη πρόοδο των εργασιών και απορροφήσεων σε τακτική βάση, λαμβάνοντας επίσης τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή παρεκκλίσεων και την έγκαιρη σύνταξη απαιτούμενων ΑΠΕ, καθώς και την αξιολόγηση των προτεινόμενων από τους αναδόχους κατασκευής μέτρων επιτάχυνσης των εργασιών σε περίπτωση καθυστερήσεων.
 • Παρακολουθεί, ελέγχει και συντάσσει τις εκθέσεις για την πρόοδο του Αναδόχου κατασκευής και ενημερώνει τα αρχεία με τις εκτιμήσεις κόστους για την περαίωση των εργασιών, όπως απαιτείται.
 • Συμμετέχει στις δεκαπενθήμερες και άλλες τακτικές επισκέψεις με τον Ανάδοχο κατασκευής, όπως απαιτείται.
 • Ελέγχει όλες τις τμηματικές και τελικές πληρωμές που αιτείται ο Ανάδοχος.
 • Ελέγχει τα σχέδια των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων, των ΠΚΤΝΕ, αιτιολογικών εκθέσεων κλπ. και διαβιβάζει τις προτάσεις του στον Project Manager.
 • Ελέγχει και υπογράφει όλες τις επιμετρήσεις, προσωρινές ή τελικές, και πρωτόκολλα.
 • Συμβουλεύει και διατυπώνει τις προτάσεις του προς τον Project Manager σχετικά με την ερμηνεία των Συμβατικών Τευχών και των αξιώσεων των Αναδόχων Κατασκευής για πρόσθετη αποζημίωση και παράταση χρόνου.
 • Τηρεί αρχεία στα εργοταξιακά γραφεία, τα οποία ενημερώνονται με όλα τα στοιχεία δοκιμών και ποσοτήτων.
 • Αιτείται τοπογραφικών ελέγχων, δοκιμών υλικών, συνδρομής στις επαφές με τους ΟΚΩ και τον έλεγχο των μελετών.
 • Βοηθά στη σύνταξη των απαραίτητων πρόσθετων σχεδίων, όταν απαιτούνται για την επίλυση δυσκολιών που παρατηρούνται στο έργο.
 • Συντάσσει εκθέσεις και την αλληλογραφία, επιστολές και οδηγίες προς τον Ανάδοχο κατασκευής /ΚτΕ.
 • Ελέγχει και εγκρίνει τα σχέδια «όπως κατασκευάστηκε» που συντάσσει ο Ανάδοχος κατασκευής.
 • Παρακολουθεί και αναφέρει την τρέχουσα κατάσταση σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου κατασκευής, το διάγραμμα κρίσιμης διαδρομής και την απορρόφηση πιστώσεων.
 • Eγκρίνει / απορρίπτει τα Σχέδια Ασφάλειας & Υγείας (ΣΑΥ) των Αναδόχων.
 • Ελέγχει όλες τις εργασίες επισκευής ή κλεισίματος του έργου.
 • Ελέγχει και αναθεωρεί τις τελικές ποσότητες εργασιών που υποβάλλει ο Ανάδοχος κατασκευής.
 • Ελέγχει και αναθεωρεί τις τελικές ποσότητες εργασιών που υποβάλλει ο Ανάδοχος κατασκευής.
 • Συντάσσει τον κατάλογο υπολειπόμενων εργασιών και ελέγχει την τήρηση όλων των διαδικασιών κλεισίματος του έργου.
 • Πλήρη κατανόηση των σχεδίων, προδιαγραφών και μεθόδων κατασκευής για όλες τις φάσεις κατασκευής του έργου.
 • Επίβλεψη της κατασκευής του έργου σύμφωνα με τα σχέδια και τις προδιαγραφές.
 • Ενημέρωση του Project Manager από τους επί τόπου μηχανικούς για κάθε εργασία που δεν συμφωνεί με τις προδιαγραφές.
 • Για τη σύνταξη των ημερήσιων αναφορών του ημερολογίου. Το ημερολόγιο πρέπει να υπογράφεται στο τέλος κάθε ημέρας μετά την εισαγωγή των αντίστοιχων στοιχείων.
 • Παρακολουθεί κάθε δραστηριότητα του Αναδόχου κατασκευής που γίνεται σε, ή δημιουργεί μη ασφαλείς συνθήκες.
 • Παρακολουθεί την τήρηση των απαιτήσεων του Σχεδίου Δράσης για το Περιβάλλον από τον Ανάδοχο κατασκευής.
 • Ελέγχει τις μελέτες που εκπονεί ο Ανάδοχος κατασκευής

Απαιτούμενα Προσόντα: Απαιτείται Διπλωματούχος ή Πτυχιούχος Μηχανικός, με εμπειρία μεγαλύτερη των πέντε (5) ετών, εκ των οποίων τα δύο (2) σε διοικητική θέση (Υπεύθυνος Συντονισμού ) σε έργα κατασκευής αγωγών φυσικού αερίου ή δικτύων φυσικού αερίου ή συνδέσεων φυσικού αερίου.

 

3. Μηχανικός Project Control (Κωδικός θέσης: ENG-3)

Μηχανικός Project Control έργου Φυσικού Αερίου

Βασικές αρμοδιότητες της θέσης:
Ο Μηχανικός Project Control θα είναι υπεύθυνος για:

 • Τον έλεγχο των χρονοδιαγραμμάτων μελετών του Αναδόχου και της ορθής εφαρμογής του κατά την κατασκευή, και επισημαίνεικαθυστερήσεις ή αναντιστοιχίες οι οποίες δύναται να επιφέρουν καθυστερήσεις στην έναρξη των εργασιών κατασκευής
 • Τον έλεγχο και σχολιασμό των χρονοδιαγραμμάτων κατασκευής των έργω και τον προγραμματισμό τους και την τήρηση των αποκλειστικών προθεσμιών
 • Τον έλεγχο και τη διατύπωση προτάσεων για την έγκριση των μεθοδολογιών κρίσιμης διαδρομής του Αναδόχου κατασκευής
 • Τον έλεγχο και την ενημέρωση για όλα τα απαιτούμενα προγράμματα Η/Υ και την εκπαίδευση του προσωπικού
 • Την παρακολούθηση του προγράμματος κατασκευής και των μεθοδολογιών όπως ανατίθενται
 • Την παρακολούθηση του προγράμματος κατασκευής και των μεθοδολογιών όπως ανατίθενται
 • Την παρακολούθηση της συνολικής κατασκευαστικής δραστηριότητας και ενημέρωση του αρμόδιου προσωπικού για την ανάγκη λήψης διορθωτικών μέτρων
 • Την παρακολούθηση & έλεγχο κόστους των έργων και την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων κόστους εργασιών κατασκευής

Απαιτούμενα Προσόντα: Απαιτείται Διπλωματούχος ή Πτυχιούχος Μηχανικός, με γενική επαγγελματική εμπειρία μεγαλύτερη των πέντε (5) ετών εκ των οποίων τα δύο (2) σε πληροφοριακά συστήματα Διοίκησης Έργου, Primavera, MIS κ.λπ. ή ισοδύναμο.

4. Μηχανικοί Επίβλεψης Κατασκευής έργου Φυσικού Αερίου επί τόπου του έργου στις πόλεις ΑΡΤΑ, ΠΡΕΒΕΖΑ, ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ και ΙΩΑΝΝΙΝΑ (Κωδικοί θέσεων: ENG-4-ΑΡΤΑ, ENG-4-PREV, ENG-4-HGOUM, ENG-4-IOAN)

Μηχανικοί Επίβλεψης Κατασκευής έργου Φυσικού Αερίου

Βασικές αρμοδιότητες της θέσης:

 • Τον έλεγχο και την επιβεβαίωση ότι οι Ανάδοχοι Κατασκευής εκτελούν τις συμβατικές τους εργασίες σύμφωνα με τα συμβατικά τους χρονοδιαγράμματα και εντός των τμηματικών και συνολικών προθεσμιών των έργων και θα σχολιάζουν τυχόν προτεινόμενες τροποποιήσεις αυτών.
 • Θα ελέγχουν τις Ημερήσιες Αναφορές Προόδου Εργασιών και θα συμμετέχουν σε τακτικές εβδομαδιαίες συσκέψεις με τους Αναδόχους. Θα πραγματοποιούν το ελάχιστο προβλεπόμενο Πρόγραμμα Επιβλέψεων ανά εργασία σύμφωνα με το Παράρτημα Ι των Τεχνικών Δεδομένων
 • Θα διατηρούν Ημερολόγιου του Έργου και φωτογραφικό αρχείο για όλο το διάστημα εκτέλεσης του Έργου.
 • Θα ελέγχουν και επιβεβαιώνουν ότι οι Ανάδοχοι Κατασκευής συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους και λαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα Υγιεινής, Ασφάλειας, Προστασίας Περιβάλλοντος που επιβάλλονται από την ισχύουσα νομοθεσία, για την εφαρμογή των ειδικών υποχρεώσεων των Αναδόχων στη διαχείριση, διαθεσιμότητα, αποθήκευση και φύλαξη των υλικών, στη σήμανση ασφαλείας του εργοταξίου.
 • Θα ελέγχουν τις διαδικασίες διασφάλισης/ελέγχου ποιότητας των Αναδόχων Κατασκευής και της εφαρμογής και τήρησης του Προγράμματος Ποιότητας Έργου. Θα εκδίδουν τις «αναφορές ακαταλληλότητας» (non conformance report) και θα παρακολουθούν τις διορθωτικές ενέργειες των Αναδόχων Κατασκευής.
 • Θα ελέγχουν τεχνικά, την ορθότητα των μελετών του λεπτομερούς σχεδιασμού και των «Προς Κατασκευή Σχεδίων», και θα εγκρίνουν προτεινόμενες αλλαγές στο Λεπτομερή Σχεδιασμό επί τόπου του έργου.
 • Θα ελέγχουν την πληρότητα των καταλόγων Τεχνικών Εγγράφων και Σχεδίων, και θα τηρεί το Σύστημα αρχειοθέτησης του κάθε έργου.
 • Θα πραγματοποιεί επιμετρήσεις ποσοτήτων και εργασιών που περιλαμβάνονται στις Εντολές Εργασίας μαζί με τους Αναδόχους Κατασκευής σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές Συμβάσεις και θα ελέγχει και διορθώνει τους λογαριασμούς που εκδίδουν οι Ανάδοχοι Κατασκευής σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές Συμβάσεις.

Απαιτούμενα Προσόντα: Απαιτούνται Διπλωματούχοι ή/και Πτυχιούχοι Μηχανικοί, με εργοταξιακή εμπειρία μεγαλύτερη των πέντε (5) ετών εκ των οποίων τα δύο (2) έτη σε εργοτάξια έργων κατασκευής χαλύβδινων αγωγών φυσικού αερίου ή αγωγών φυσικού αερίου πολυαιθυλενίου ή συνδέσεων φυσικού αερίου.

Υποβολή αιτήσεων: Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr<at>roikos<dot>gr, με αναφορά του κωδικού της θέσης εργασίας. Θα τηρηθούν όλοι οι κανόνες εχεμύθειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 

 

Την παρούσα περίοδο η εταιρεία μας επιθυμεί να προσλάβει για τις δραστηριότητές της στην Ελλάδα τις κάτωθι ειδικότητες:

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Κωδικός θέσης: EM-1)

Βασικές αρμοδιότητες της θέσης:

 • Συμμετοχή στην ψηφιακή σχεδίαση ηλεκτρομηχανολογικών μελετών (Η/Μ) κτιριακών και υδραυλικών έργων
 • Συμμετοχή στην σύνταξη τεχνικών εκθέσεων, προμετρήσεων και προϋπολογισμού Η/Μ μελετών
 • Συμμετοχή στην εκπόνηση τεχνικών υπολογισμών Η/Μ έργων
 • Συμμετοχή στην σύνταξη προσφορών για τα ανωτέρω έργα

Ο/Η υποψήφιος-α πρέπει να διαθέτει (ελάχιστα προσόντα):

 • Πτυχίο ανώτερου εκπαιδευτικού ιδρύματος (Ελλάδος ή εξωτερικού) Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
 • Τουλάχιστον τρία χρόνια εμπειρίας στην εκπόνηση Η/Μ μελετών
 • Άριστη γνώση AutoCAD, MS Office
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Επιθυμητά προσόντα:

 • Καλή γνώση της σχετικής νομοθεσίας και των προδιαγραφών εκπόνησης Η/Μ μελετών
 • Καλή γνώση λογισμικών σχεδίασης και διαστασιολόγησης Η/Μ εγκαταστάσεων (4M, Tisoft)
 • Εμπειρία σε διαδικασίες δημοσίων έργων, έκδοσης οικοδομικών αδειών
 • Εμπειρία σε Η/Μ εγκαταστάσεις υδραυλικών έργων (αντλιοστάσια, βιολογικοί καθαρισμοί)

 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΣ – ΧΩΡΟΤΑΚΤΗΣ (Κωδικός θέσης: PL-1)

Βασικές αρμοδιότητες της θέσης:

 • Συμμετοχή στην εκπόνηση πολεοδομικών και χωροταξικών μελετών
 • Σύνταξη τεχνικών εκθέσεων, στο πλαίσιο υποβολής τεχνικών προσφορών διαγωνισμών
 • Δημιουργία παρουσιάσεων, γραφημάτων, διαχείριση στατιστικής πληροφορίας στο πλαίσιο των ανωτέρω μελετών και προσφορών
 • Υποστήριξη συμμετοχικών διαδικασιών (διαβουλεύσεις, διαχείριση ενστάσεων)
 • Διαχείριση γεωχωρικών δεδομένων

Ο/Η υποψήφιος-α πρέπει να διαθέτει (ελάχιστα προσόντα):

 • Πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος (Ελλάδος ή εξωτερικού) ή ΜΔΕ στον τομέα της Πολεοδομίας & Χωροταξίας
 • Τουλάχιστον τέσσερα χρόνια εμπειρίας στην εκπόνηση πολεοδομικών και χωροταξικών μελετών
 • Πολύ καλή γνώση της σχετικής νομοθεσίας και των προδιαγραφών εκπόνησης πολεοδομικών μελετών, ΤΠΣ, ΕΠΣ.
 • Γνώση GIS/CAD, MS Office
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 • Η κατοχή μελετητικού πτυχίου στις κατηγορίες 01 και 02 κρίνεται θετικά.

 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΣ – ΧΩΡΟΤΑΚΤΗΣ (Κωδικός θέσης: PL-2)

Βασικές αρμοδιότητες της θέσης:

 • Ψηφιακή σχεδίαση, διαχείριση γεωχωρικών δεδομένων και παραγωγή χαρτών στο πλαίσιο πολεοδομικών και χωροταξικών μελετών
 • Συμμετοχή στη σύνταξη τεχνικών εκθέσεων, στο πλαίσιο υποβολής τεχνικών προσφορών διαγωνισμών
 • Δημιουργία παρουσιάσεων, γραφημάτων, διαχείριση στατιστικής πληροφορίας

Ο/Η υποψήφιος-α πρέπει να διαθέτει (ελάχιστα προσόντα):

 • Πτυχίο ανώτερου εκπαιδευτικού ιδρύματος (Ελλάδος ή εξωτερικού) ή ΜΔΕ στον τομέα της Πολεοδομίας & Χωροταξίας, ή σε συναφές αντικείμενο
 • Πολύ καλή γνώση διαχείρισης γεωχωρικών δεδομένων & χαρτογραφίας
 • Άριστη γνώση GIS/CAD, MS Office
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

 

Σχεδιαστής – Cad Expert (Κωδικός θέσης: CE-1)

Βασικές αρμοδιότητες της θέσης:

 • Ψηφιακή σχεδίαση στο πλαίσιο μελετών κτιριακών έργων και έργων υποδομής

Ο/Η υποψήφιος-α πρέπει να διαθέτει (ελάχιστα προσόντα):

 • Άριστη γνώση ψηφιακής σχεδίασης σε περιβάλλον AutoCAD κτιριακών έργων και έργων υποδομής
 • Η προηγούμενη εμπειρία σε κτιριακά έργα ή/και σε υδραυλικά έργα αξιολογείται πολύ θετικά.
 • Πτυχίο ανώτερου-τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος (Δομικών Έργων ή Μηχανολογίας) θα αξιολογηθεί ιδιαίτερα.
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας εκτός Ελλάδας

Την παρούσα περίοδο η εταιρεία μας επιθυμεί να προσλάβει επιστημονικό προσωπικό για την επίβλεψη κατασκευαστικών συμβολαίων αποχετευτικών έργων στην Κύπρο. Συγκεκριμένα, ζητούνται οι κάτωθι ειδικότητες:

 

Επιβλέπων Μηχανικός (Κωδικός θέσης Ε.5)

Ελάχιστα προσόντα:

 • Να είναι κάτοχος πανεπιστημιακού τίτλου Πολιτικής Μηχανικής και να είναι εγγεγραμμένος στο ΕΤΕΚ.
 • Να διαθέτει τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια μεταπτυχιακή γενική πείρα στην Πολιτική Μηχανική.
 • Να διαθέτει τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια επαγγελματική πείρα στην επίβλεψη ή μελέτη, τεχνικών έργων περιλαμβανομένων και έργων του Δημοσίου ή του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα στα οποία να συμπεριλαμβάνονται και αποχετευτικά συστήματα λυμάτων ή /και όμβριων.

Μηχανικός Εργοταξίου (Κωδικός θέσης Ε.6-7)

Ελάχιστα προσόντα:

 • Να είναι κάτοχος πανεπιστημιακού τίτλου Πολιτικής Μηχανικής και να είναι εγγεγραμμένος στο ΕΤΕΚ.
 • Να διαθέτει τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια μεταπτυχιακή γενική πείρα στην Πολιτική Μηχανική.
 • Να διαθέτει τουλάχιστον τρία (3) χρόνια επαγγελματική πείρα στην επίβλεψη τεχνικών έργων, περιλαμβανομένων και έργων του Δημοσίου ή του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, στα οποία να συμπεριλαμβάνονται και αποχετευτικά συστήματα λυμάτων ή /και όμβριων.

Μηχανικός με εξειδίκευση σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας (Κωδικός θέσης Ε.10)

Ελάχιστα προσόντα:

 • Να είναι κάτοχος πανεπιστημιακού τίτλου σε σχετικό κλάδο της Μηχανικής και να είναι εγγεγραμμένος στο ΕΤΕΚ.
 • Να είναι εγγεγραμμένος στο σχετικό Μητρώο Εγκεκριμένων Προσώπων του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
 • Να διαθέτει τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια μεταπτυχιακή γενική πείρα στον τομέα του.
 • Να διαθέτει τουλάχιστον τρία (3) χρόνια επαγγελματική πείρα σε θέματα επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας στα εργοτάξια.

Επιθεωρητής Έργου (Inspector) (Κωδικός θέσης Ε.12-17)

Ελάχιστα προσόντα:

 • Να είναι κάτοχος διπλώματος του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου ή ισότιμου προσόντος στον κλάδο της Πολιτικής Μηχανικής.
 • Να διαθέτει τουλάχιστον τρία (3) χρόνια μεταπτυχιακή επαγγελματική πείρα στον τομέα του.

Μηχανικός Έργων (Κωδικός θέσης Β.Ε.3)

Ελάχιστα προσόντα:

 • Να είναι κάτοχος πανεπιστημιακού τίτλου Πολιτικής Μηχανικής και να είναι εγγεγραμμένος στο ΕΤΕΚ.
 • Να διαθέτει τουλάχιστον δεκαπέντε (15) χρόνια μεταπτυχιακή γενική πείρα στην Πολιτική Μηχανική.
 • Να διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) χρόνια επαγγελματική πείρα στην μελέτη ή/και στην ετοιμασία εγγράφων προσφορών τεχνικών έργων υποδομής.
 • Να διαθέτει τουλάχιστον έξι (6) χρόνια επαγγελματική πείρα στην επίβλεψη ή/και στη διαχείριση τεχνικών έργων υποδομής, περιλαμβανομένων και έργων υποδομής του Δημοσίου ή του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα στα οποία να συμπεριλαμβάνονται και αποχετευτικά συστήματα λυμάτων ή /και ομβρίων.
 • Να έχει ασχοληθεί ενεργά στην επίβλεψη ή/και διαχείριση συμβολαίου από τη θέση του Μηχανικού ή Επιβλέποντα Μηχανικού ή Διευθυντή Έργου, για την κατασκευή ενός (1) τεχνικού έργου υποδομής προϋπολογισμού κατασκευαστικού κόστους πέραν των €5.000.000 ή δύο τεχνικών έργων υποδομής, προϋπολογισμού κατασκευαστικού κόστους πέραν των €3.000.000 το καθένα τα τελευταία δέκα (10) έτη. Το/α έργο/α θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί τουλάχιστον κατά 80%.

Υποβολή αιτήσεων:

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr<at>roikos<dot>gr, με αναφορά του κωδικού της θέσης εργασίας.

Θα τηρηθούν όλοι οι κανόνες εχεμύθειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων.