Προσωπικό

Το επιστημονικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό της εταιρείας απαρτίζεται από 50 και πλέον άτομα, εκ των οποίων τα περισσότερα (85% περίπου) είναι απόφοιτοι σχολών ανωτάτης εκπαίδευσης, με υψηλή επιστημονική κατάρτιση.

Στο πλαίσιο της διεύρυνσης των δραστηριοτήτων της εταιρείας και ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις ιδιαιτερότητες κάθε έργου, έχουν αναπτυχθεί σχέσεις μόνιμης συνεργασίας αφενός με εξειδικευμένους εξωτερικούς συνεργάτες (experts), αφετέρου με διακεκριμένες εταιρείες συναφών υπηρεσιών, στον ελληνικό και στο διεθνή χώρο.