Πολυνόμος Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

15/04/2012  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Πολυνόμος Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α 82/10.04.2012 ο Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».
Πρόκειται, πραγματικώς, περί ενός πολυνόμου με 188 άρθρα, ο οποίος καταδεικνύει την πρόδηλη, πλέον, αναγκαιότητα ριζικής αλλαγής του τρόπου νομοθέτησης στη χώρα μας. Στα βασικά μέρη του νόμου, ο οποίος θα μπορούσε να είναι 6-7 διαφορετικοί νόμοι, περιλαμβάνονται ρυθμίσεις οργάνωσης και λειτουργίας του τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, θεμάτων Ε.Δ.Χ. (ταξί και οχήματα ειδικής μίσθωσης), θεμάτων του τομέα μεταφορών (εκπαιδευτές οδήγησης, πρατήρια καυσίμων, εμπορευματικές – επιβατικές – σιδηροδρομικές μεταφορές), απλοποίησης του κώδικα απαλλοτριώσεων, για τους αυτοκινητόδρομους του Διευρωπαϊκού Δικτύου Οδικών Μεταφορών (συμβάσεις παραχώρησης), απλοποίησης και διευκόλυνσης τουριστικών επενδύσεων, τουριστικών λιμένων, αλιευτικού τουρισμού, προστασίας προσωπικών δεδομένων στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, καθώς και πλήθος τροποποιητικών ή/και συμπληρωματικών διατάξεων σε διάφορους τομείς. Επίσης, περιλαμβάνεται και η σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας «MARKETING GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ», με μετόχους τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) και το Ελληνικό Δημόσιο και κύριο σκοπό την ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων προβολής και διαφήμισης του ελληνικού
Ο νόμος περιλαμβάνει αρκετές σημαντικές και ενδιαφέρουσες τροποποιητικές διατάξεις στο Ν. 3669/2008 περί εκτέλεσης δημοσίων έργων σε θέματα στελέχωσης των επιχειρήσεων, υποβολής και έγκρισης επιμετρήσεων και λογαριασμών (εισάγονται νέοι όροι όπως η πλασματική έγκριση και ο αρνητικός λογαριασμός), εκχώρησης, κατάσχεσης και συμψηφισμού του εργολαβικού ανταλλάγματος, επίβλεψης της εφαρμογής των ΠΠΕ, των ελέγχων και των δοκιμών, βεβαίωσης περάτωσης εργασιών, μητρώου έργου, προσωρινής και οριστικής παραλαβής, απόσβεσης δικαιωμάτων αναδόχου, κ.ά.
Περαιτέρω, ο νόμος τροποποιεί την παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 3316/2005 για τις δημοσιεύσεις των προκηρύξεων, οι οποίες -πλέον- αναρτώνται στις ιστοσελίδες του ΤΕΕ και της αναθέτουσας αρχής και δημοσιεύονται σε μία ημερήσια εφημερίδα της πρωτεύουσας με πανελλήνια κυκλοφορία και μία ημερήσια εφημερίδα της πρωτεύουσας του νομού στον οποίο πρόκειται να κατασκευασθεί το έργο το οποίο αφορά η μελέτη ή η υπηρεσία ή της έδρας της Περιφέρειας, αν στην έδρα του νομού δεν εκδίδεται ημερήσια εφημερίδα ή αν το έργο θα εκτελεστεί σε περισσότερους νομούς. Η διάταξη αυτή εκσυγχρονίζει και ορθολογικοποιεί το θέμα των δημοσιεύσεων των συμβάσεων του Ν. 3316/05 και κατ’ επέκταση του κόστους αυτών, το οποίο βάρυνε τους αναδόχους.
Τέλος, ενδιαφέρουσες για τον μελετητικό κλάδο είναι οι διατάξεις που αφορούν αφενός τη σύναψη από την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. προγραμματικών συμβάσεων με άλλους δημόσιους φορείς (π.χ. ΟΤΑ) για την μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων, αφετέρου την επέκταση του σκοπού της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ, η οποία -πλέον- δύναται να εκπονεί για λογαριασμό τρίτων, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αντί αμοιβής, μελέτες μεταφορών, μελέτες συγκοινωνιακών έργων, οποιουδήποτε τύπου και σταδίου, μελέτες οργάνωσης και διαχείρισης, επίβλεψη, ερευνητικά προγράμματα, καθώς και να παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης και διαχείρισης αντίστοιχων έργων σε τρίτους!!!Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα