Δημοσίευση πολυνόμου με τα μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας

14/04/2014  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Δημοσίευση πολυνόμου με τα μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 85 Α’/7.4.2014 ο Νόμος 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις», ο οποίος –μεταξύ των πολλών σημαντικών διατάξεων γενικού πολιτικού, κοινωνικού και οικονομικού χαρακτήρα, περιλαμβάνει διάφορες ενδιαφέρουσες διατάξεις για τον τεχνικό κόσμο, όπως:

 • Η παροχή κάλυψης υγείας στους ασφαλισμένους του Τομέα Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του ΕΤΑΑ μέχρι 28.2.2015, εφόσον οι οφειλές τους αφορούν μόνον τα έτη 2011, 2012 και 2013 και ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού τους εισοδήματος κατά τα έτη αυτά δεν υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ (ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.3, σημείο Β).
 • Η κατάργηση της υποχρεωτικής εγγραφής στο ΓΕΩΤΕΕ των λοιπών ειδικοτήτων (γεωπόνοι, δασολόγοι, γεωλόγοι κ.λπ.), πλην των κτηνιάτρων, καθώς και της διαδικασίας χορήγησης αδείας άσκησης επαγγέλματος από το ΓΕΩΤΕΕ (θα αρκεί πλέον ο τίτλος σπουδών) (ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.5).
 • Η διαφαινόμενη κατάργηση της κράτησης 1% υπέρ του ΕΜΠ (ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.5, σημείο Α.6). Η συγκεκριμένη παράγραφος, όμως, είναι νοηματικώς προβληματική, ίσως από λάθος κειμενογράφησης και θα χρειαστεί νέα τροποποίηση (βλ. αναφορά στη Διεύθυνση Τοπογραφικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης).
 • Η αναδρομική παράταση της έναρξης υποχρεωτικής εφαρμογής του ΕΣΗΔΗΣ (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων) για όλες τις δημόσιες συμβάσεις (προμήθειες, έργα και υπηρεσίες) με προϋπολογισμό >60.000 €, πλέον ΦΠΑ (ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.20).
 • Η ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/7/ΕΚ για την καθυστέρηση πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές (ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.21).
 • Η τροποποίηση των ισχυουσών διατάξεων για τα δικαιώματα των ημεδαπών Μηχανικών (βλ. ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.23 και ΙΓ.12), οι οποίες θα πολυσυζητηθούν το επόμενο διάστημα, διότι μάλλον οδηγούν σε ανεξέλεγκτη απελευθέρωση και εξίσωση πτυχιούχων ελληνικών ΑΕΙ με πτυχιούχους ΤΕΙ και με πτυχιούχους 3ετούς ή 4ετούς της αλλοδαπής, κ.λπ.
 • Η κατάργηση της κράτησης υπέρ ΤΣΜΕΔΕ για κάποιες περιπτώσεις, μεταξύ των οποίων και η κράτηση 1% επί των πληρωμών των εργοληπτών δημοσίων έργων (ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.3, σημείο 2.Α.ιθ). Άνευ λογικής ίσης μεταχείρισης, παραμένει σε ισχύ η κράτηση του 2% για τις μελέτες και επιβλέψεις τεχνικών έργων!
 • Η απλοποίηση των διαδικασιών τήρησης αρχείων για θέματα ασφάλειας και υγιεινής στην εργασία και στα τεχνικά έργα (ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.6).
 • Η θέσπιση νέων διατάξεων για τον χωρικό σχεδιασμό και την πολεοδομική οργάνωση των σιδηροδρομικών ακινήτων και των ακινήτων του ΟΣΕ (ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΒ).
 • Ο επανακαθορισμός της τιμολόγησης ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ.1 έως ΙΓ.8).
 • Η σύσταση Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΣΤ.1).Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα