Έκδοση ΠΠΔ για κέντρα υπερυψηλής τάσης και υποσταθμούς 50 έως και 150 kV

07/09/2013  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Έκδοση ΠΠΔ για κέντρα υπερυψηλής τάσης και υποσταθμούς 50 έως και 150 kV

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 1999/14.8.2013 η Υ.Α. οικ.169810/6.8.2013 «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 11ης ομάδας «Μεταφορά Ενέργειας, Καυσίμων και Χημικών Ουσιών», α/α 11: «Μεμονωμένα κέντρα υπερυψηλής τάσης και μεμονωμένοι υποσταθμοί επί της επιφάνειας του εδάφους (συμπεριλαμβάνονται και οι επεκτάσεις σε υφιστάμενους υποσταθμούς) με τάση λειτουργίας από 50 έως και 150 kV» του παραρτήματος ΧΙ της Υ.Α. 1958/2012 (Β΄ 21), όπως εκάστοτε ισχύει».

Με την απόφαση αυτή εκδίδονται οι προβλεπόμενες στο Άρθρο 8 του Ν. 4014/2011 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για τα ανωτέρω ενεργειακά έργα. Η έκδοση των ΠΠΔ θα γίνεται από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού (ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ.) της οικείας Περιφέρειας, στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγονται και τα έργα και δραστηριότητες: α) τα οποία εμπίπτουν εντός περιοχής του δικτύου Natura 2000 (με τις εξαιρέσεις της παρ. 6 του άρθρου 10 τον Ν. 4014/2011), και β) τα οποία εκσυγχρονίζονται, τροποποιούνται ή βελτιώνονται.

Οι φάκελοι περιβαλλοντικών εκθέσεων, αιτημάτων για ανανέωση ή τροποποίηση ΑΕΠΟ που έχουν υποβληθεί πριν την έναρξη ισχύος της ΥΑ για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της, ολοκληρώνονται ως προς την αξιολόγησή τους και εκδίδονται αντίστοιχα οι ΑΕΠΟ και οι αποφάσεις ανανέωσης ή τροποποίησης ΑΕΠΟ, σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις, εκτός εάν ο φορέας του έργου ζητήσει την υπαγωγή του στις διατάξεις της νέας ΥΑ.

 Έργα και δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης και διαθέτουν (ΑΕΠΟ), υπάγονται σε ΠΠΔ σύμφωνα με την ΥΑ με σχετική δήλωση που υποβάλλεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν τη λήξη της ΑΕΠΟ. Σε περιπτώσεις που κατά τη διάρκεια ισχύος της ΑΕΠΟ πρόκειται να υλοποιηθούν εργασίες επέκτασης, εκσυγχρονισμού ή τροποποίησης του έργου, η υπαγωγή σε ΠΠΔ γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της ΥΑ, ανεξαρτήτως του χρόνου λήξης της ΑΕΠΟ.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα