Έκδοση ΠΠΔ για λιμενικά έργα

11/10/2013  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Έκδοση ΠΠΔ για λιμενικά έργα

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 2425/27.09.2013 η Κ.Υ.Α. 170545/27.09.2013 «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της Κατηγορίας Β της 3ης Ομάδας «Λιμενικά έργα» της υπ’ αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ Β΄ 21) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».

Με την απόφαση αυτή εκδίδονται οι προβλεπόμενες στο Άρθρο 8 του Ν. 4014/2011 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 3ης Ομάδας «Λιμενικά έργα» του Παραρτήματος ΙΙΙ της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ Β΄ 21), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα για τα έργα και τις δραστηριότητες με α/α:

  •  α/α 7 «Μεμονωμένες προβλήτες»,
  •  α/α 8 «Μεμονωμένες ράμπες ανέλκυσης και καθέλκυσης σκαφών»,
  •  α/α 11 «Έργα ανάπλασης και διαμόρφωσης ακτής»,
  •  α/α 12 «Πλωτά φράγματα προστασίας ακτών από ρύπανση» και
  •  α/α 13 «Τεχνητοί ύφαλοι στον πυθμένα της θάλασσας».

Στην παρούσα ΚΥΑ δεν υπάγονται άλλα έργα της κατηγορίας Β της υπ’ αριθ. 1958/2012 Υ.Α., όπως ισχύει, που τυχόν απαιτούνται για την κατασκευή ή/και τη λειτουργία των παραπάνω έργων, τα οποία θα αδειοδοτούνται κατά τα οριζόμενα στο Ν. 4014/2011.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα