Έκδοση ΠΠΔ για Σταθμούς Βάσης Κινητής και Ασύρματης Σταθερής Τηλεφωνίας

25/09/2014  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Έκδοση ΠΠΔ για Σταθμούς Βάσης Κινητής και Ασύρματης Σταθερής Τηλεφωνίας

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 2498/19.09.2014 η Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 174610/01.09.2014 «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 12ης ομάδας «Ειδικά Έργα και Δραστηριότητες», α/α 6 «Σταθμοί Βάσης Κινητής και Ασύρματης Σταθερής Τηλεφωνίας», του παραρτήματος ΧΙΙ της Υ.Α. 1958/2012 (Β΄ 21), όπως εκάστοτε ισχύει.» που καταργεί την Υ.Α. 198015/ΕΥΠΕ-ΥΠΕΚΑ/04.05.2012/ΦΕΚ1510/Β/04.05.2012 (βλ. εδώ) από την έναρξη της ισχύος της παρούσας απόφασης.

Με την απόφαση αυτή εκδίδονται οι προβλεπόμενες στο Άρθρο 8 του Ν. 4014/2011 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β΄ της 12ης Ομάδας «Ειδικά έργα και δραστηριότητες» του Παραρτήματος XII της υπ’ αριθ. 1958/2012 (ΦΕΚ Β΄ 21) υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, και ειδικότερα για τα έργα α/α 6 «Σταθμοί Βάσης Κινητής και Ασύρματης Σταθερής Τηλεφωνίας».

Από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας ΚΥΑ εξαιρούνται α) οι Τυποποιημένες Κατασκευές Κεραιών των ΥΑ 17734/390/2011 (Β΄ 664) όπως αυτή τροποποιήθηκε από την ΥΑ 7557/136/2012 (Β΄ 306) και ΚΥΑ 11926/261/2011 (Β΄ 453), β) οι Εγκαταστάσεις Κατασκευών Κεραιών Χαμηλής Ηλεκτρομαγνητικής Περιβαλλοντικής Όχλησης (ΕΚΚΧΟ), όπως ορίζονται στην ΚΥΑ 27217/505/2013 (B’1442), γ) οι Σταθμοί ασύρματης πρόσβασης χαμηλής ισχύος (κεραίες Femtocells), όπως αυτές ορίζονται στην Απόφαση ΕΕΤΤ 529/138/2009 (Β’1458) ή γενικώς Femtocells που εξαιρούνται από την αδειοδότηση.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα