Έκδοση ΠΠΔ για συνεργεία, φανοποιεία, πλυντήρια και λιπαντήρια οχημάτων

11/10/2013  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Έκδοση ΠΠΔ για συνεργεία, φανοποιεία, πλυντήρια και λιπαντήρια οχημάτων

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 2446/30.09.2013 η Κ.Υ.Α. 52891/30.09.2013 «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της Κατηγορίας Β της 9ης Ομάδας «Βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις» της υπ’ αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ Β΄ 21) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» και ειδικότερα για τα έργα και τις δραστηριότητες με α/α 199.

Με την απόφαση αυτή εκδίδονται οι προβλεπόμενες στο Άρθρο 8 του Ν. 4014/2011 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 9ης Ομάδας «Βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις» του Παραρτήματος ΙΧ της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ Β΄ 21), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα για τα έργα και τις δραστηριότητες με α/α 199 «Συνεργεία, φανοποιεία, πλυντήρια και λιπαντήρια οχημάτων (φορτηγών, αυτοκινήτων και μοτοσικλετών) που ανήκουν στην υποομάδα «συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων οχημάτων».

Στην παρούσα ΚΥΑ δεν υπάγονται άλλα έργα της κατηγορίας Β της υπ’ αριθ. 1958/2012 Υ.Α., όπως ισχύει, που τυχόν απαιτούνται για την κατασκευή ή/και τη λειτουργία των παραπάνω έργων, τα οποία θα αδειοδοτούνται κατά τα οριζόμενα στο Ν. 4014/2011.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα