Έκδοση ΠΠΔ για Υδατοκαλλιέργειες

11/10/2013  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Έκδοση ΠΠΔ για Υδατοκαλλιέργειες

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 2405/26.09.2013 η Κ.Υ.Α. 50129/1932/26.09.2013 «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της Κατηγορίας Β της 8ης Ομάδας «Υδατοκαλλιέργειες» του Παραρτήματος VIΙΙ της υπ’ αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ Β΄ 21) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα για τα έργα και τις δραστηριότητες με α/α 1, 2, 4, 5 και 6».

Με την απόφαση αυτή εκδίδονται οι προβλεπόμενες στο Άρθρο 8 του Ν. 4014/2011 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 8ης Ομάδας «Υδατοκαλλιέργειες» του Παραρτήματος VΙΙΙ της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ Β΄ 21), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα για τα έργα και τις δραστηριότητες με α/α:

  • α/α 1: «Πάσης φύσεως ιχθυογεννητικοί σταθμοί και εκκολαπτήρια» (εντός καθορισμένων ΠΟΑΥ),
  •  α/α 2: «Εκτροφή θαλάσσιων ιχθύων» (εντός καθορισμένων ΠΟΑΥ και για εκτός περιοχών Natura 2000, Δ < 500 όπου Δ= δυναμικότητα σε τόνους ανά έτος),
  •  α/α 4: «Εκτροφή καρκινοειδών και μαλακίων» (εντός καθορισμένων ΠΟΑΥ και Δ < 200 όπου Δ= δυναμικότητα σε τόνους ανά έτος),
  •  α/α 5: «Εκτροφή ειδών γλυκού νερού (πέστροφες κ.λπ.)» (περιπτώσεις που δεν κατατάσσονται στην υποκατηγορία Α2) και
  •  α/α 6: «Εκτροφή αμφιβίων» (το σύνολο).

Στην παρούσα ΚΥΑ δεν υπάγονται άλλα έργα της κατηγορίας Β της υπ’ αριθ. 1958/2012 Υ.Α., όπως ισχύει, που τυχόν απαιτούνται για την κατασκευή ή/και τη λειτουργία των παραπάνω έργων, τα οποία θα αδειοδοτούνται κατά τα οριζόμενα στο Ν. 4014/2011.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα