Έκδοση ΠΠΔ για Υγειονομικές Μονάδες

23/12/2013  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Έκδοση ΠΠΔ για Υγειονομικές Μονάδες

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 3266/20.12.2013 η Κ.Υ.Α. των Υπουργών Υγείας και Π.Ε.Κ.Α. οικ. 172425/12.12.2013 «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις Υγειονομικών Μονάδων».

Με την απόφαση αυτή εκδίδονται οι προβλεπόμενες στο Άρθρο 8 του Ν. 4014/2011 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 6ης Ομάδας «Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής» του παραρτήματος VΙ της υπουργικής απόφασης 1958/2012 (Β’ 21), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με α/α: 14 «Εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης: νοσοκομεία, κλινικές, θεραπευτήρια κ.ά.», τα οποία αναφέρονται ως Υγειονομικές Μονάδες (ΥΜ).

Οι φάκελοι περιβαλλοντικών εκθέσεων, αιτημάτων για ανανέωση ή τροποποίηση ΑΕΠΟ που έχουν υποβληθεί πριν την έναρξη ισχύος της ΥΑ για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της, ολοκληρώνονται ως προς την αξιολόγησή τους και εκδίδονται αντίστοιχα οι ΑΕΠΟ και οι αποφάσεις ανανέωσης ή τροποποίησης ΑΕΠΟ, σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις, εκτός εάν ο φορέας του έργου ζητήσει την υπαγωγή του στις διατάξεις της νέας ΥΑ.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα